ISoKratia By Chris Neophytou Цены на пандоры

ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?
1. Глобалната политичеÑ?ка арена

Ð’Ñ?ички днеÑ? говорÑ?Ñ‚ за формиращата Ñ?е глобална икономика. РÑ?дко Ñ?е Ñ?поменава за формиращото Ñ?е глобално общеÑ?тво. Ð? точно там Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?ÑŠÑ?редоточим вниманието Ñ?и. Ð?ужно е да Ñ?е фокуÑ?ираме върху глобалното общеÑ?тво, което Ñ?е формира в момента от отделни индивиди, доброволни организации, търговÑ?ки Ñ?дружениÑ?, правителÑ?тва и регионални организации. Без Ñ?ъщеÑ?твуването на глобално човешко общеÑ?тво, никога нÑ?ма да е възможно изграждането на Ñ?табилна глобална икономика. ГоворÑ? за глобално човешко общеÑ?тво, защото Ñ?ме Ñ?викнали, когато говорим за глобализациÑ?та, винаги да имаме предвид глобалниÑ? пазар, глобалната икономика, глобалната търговиÑ?, финанÑ?овите Ñ?делки. ЧовечеÑ?твото изглежда забравÑ? или пренебрегва най-важниÑ? фактор за глобализациÑ?та – формирането на глобално общеÑ?тво. Ð?е е трудно да докажем това. Вижте медиите – от веÑ?тниците и Ñ?пециализираните Ñ?пиÑ?аниÑ?, до телевизионните новини, документалните филми и Интернет – навÑ?Ñ?къде Ñ?е диÑ?кутират вÑ?ички фактори за глобалното общеÑ?тво, оÑ?вен човешкиÑ?Ñ‚. Ð?о точно глобалната икономика и пазарната търговиÑ? Ñ?а факторите, които ще ни отведат, незавиÑ?имо дали го желаем, до човешкиÑ? фактор на глобалното общеÑ?тво. Без развитие на глобалната икономика, не би могло да Ñ?е Ñ?тигне до повишаване на глобалниÑ? Ñ?тандарт на живот. Без напредъка на глобалната икономика, болшинÑ?твото от глобалното общеÑ?тво ще бъде обречено на безнадеждно Ñ?традание. Затова нашето внимание Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде наÑ?очено оÑ?новно към човешкиÑ? фактор на глобализациÑ?та, а Ñ?лед това към икономичеÑ?киÑ? и оÑ?таналите фактори. След като веднъж обърнем внимание, ще уÑ?тановим, че глобалното общеÑ?тво е наиÑ?тина в процеÑ? на формиране. УÑ?тановили този факт, ще проумеем, че е необходима глобална политичеÑ?ка и Ñ?оциално управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð?икоÑ? от Ñ?ега Ñ?ъщеÑ?твуващите Ñ?иÑ?теми не е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да Ñ?лужи на такова глобално общеÑ?тво. Глобалната ИÑ?ократиÑ? предлага решение. ТÑ? е оÑ?новата, върху коÑ?то глобалната Ñ?иÑ?тема, може да бъде поÑ?троена и да ноÑ?и полза на вÑ?ички.

2. Какво е глобалната ИÑ?ократиÑ??

Глобалната ИÑ?ократиÑ? е продължение на националната. Същите принципи, но пренеÑ?ени на глобално ниво. Ð’ уÑ?ловиÑ?та на глобална ИÑ?ократиÑ? решениÑ?та ще Ñ?е взимат от глобалниÑ? гражданин и ще Ñ?е изпълнÑ?ват от иÑ?ократични органи на управление. ИÑ?ократичните глобални Обединени нации ще имат реална влаÑ?Ñ‚. Ð’ глобалниÑ? иÑ?ократичен Съвет по Ñ?игурноÑ?тта ще членуват вÑ?ички, а не Ñ?амо нÑ?колко Ñ?уперÑ?или. Глобален иÑ?ократичен здравен Ñ?ъвет, глобален иÑ?ократичен Ñ?ъвет за борба Ñ? преÑ?тъпноÑ?тта и прилагане на закона. Глобален екологичен Ñ?ъвет Ñ? реална и приложима влаÑ?Ñ‚. Без отделни Ñ?трани Ñ? право на вето. Без възможноÑ?ти за злоупотреба от Ñ?трана на отделни държави. ВлаÑ?тта за взимане на решениÑ? винаги ще принадлежи на народа, а не на правителÑ?твените олигарÑ?и или техните избраници. Органите на изпълнение да бъдат незавиÑ?ими. След като веднъж народът вземе нÑ?какво решение, незавиÑ?имо дали е военно, гражданÑ?ко или комбинациÑ? от двете, тези органи ще го изпълнÑ?Ñ‚, без отделна Ñ?трана или група Ñ?трани да имат право да им попречат. За тази цел изпълнителите, или по - точно изпълнителните органи,              незавиÑ?имо дали Ñ?а военни, полицейÑ?ки или други, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат поÑ?тоÑ?нен Ñ?ÑŠÑ?тав от войници,  полицаи, Ñ?ъдии и Ñ‚. н. Този перÑ?онал Ñ‚Ñ€Ñ?бва да е Ñ?ÑŠÑ?тавен от граждани от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ? пропорционално учаÑ?тие на вÑ?еки район и Ñ?трана. По този начин ще Ñ?е избегне влиÑ?нието и намеÑ?ата на отделна държава. Ще Ñ?е избегне или изцÑ?ло ще Ñ?е елиминира възможноÑ?тта отделна държава или група от държави да влиÑ?Ñ?Ñ‚ на глобалниÑ? вот поÑ?редÑ?твом международен орган като Обединените Ð?ации. Ð?икоÑ? отделна Ñ?трана или група Ñ?трани нÑ?ма да може да оказва натиÑ?к или намеÑ?а върху друга Ñ?трана без разрешение от глобалното общеÑ?тво; и Ñ?ъщо толкова важно, никоÑ? отделна Ñ?трана или група Ñ?трани нÑ?ма да има право да Ñ?е въздържа от подобни дейÑ?твиÑ?, ако това е поÑ?тановено от глобалното общеÑ?тво. ФинанÑ?ирането на подобни организации може да бъде уредено по много начини – под формата на държавни контрибуции и глобални данъци. Ð’Ñ?Ñ?ка Ñ?трана член ще изплаща годишни контрибуции, пропорционални на броÑ? на наÑ?елението или нÑ?какъв друг определен критерий. Ð?ко нÑ?коÑ? Ñ?трана преÑ?тане да  внаÑ?Ñ? чаÑ?тта Ñ?и, членÑ?твото й автоматично ще Ñ?е прекратÑ?ва и правата й ще Ñ?е отнемат. ИкономичеÑ?ки Ñ?лабите държави може да бъдат временно оÑ?вободени от финанÑ?овиÑ? товар на парични вноÑ?ки за поддържане на  международните органи, докато икономиките им Ñ?е хармонизират Ñ? тези на оÑ?таналите Ñ?трани членки. От тези Ñ?трани обаче ще Ñ?е очаква да Ñ?е включват Ñ? природни и човешки реÑ?урÑ?и, както и под каквато друга форма имат възможноÑ?Ñ‚. ЧленÑ?твото в тези международни органи ще бъде възможно Ñ?амо за иÑ?ократични и демократични Ñ?трани, както и за такива, които дадат убедителни доказателÑ?тва, че Ñ?а в процеÑ? на преход към ИÑ?ократиÑ? или демокрациÑ?. Страни, които нÑ?мат финанÑ?ова или техничеÑ?ка възможноÑ?Ñ‚, но желаÑ?Ñ‚ да прилагат иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, ще могат да получават финанÑ?ови Ñ?убÑ?идии и указаниÑ?, за да въведат глобална електронна иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване. Ð?ко народът на една Ñ?трана желае иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема, а меÑ?тниÑ?Ñ‚ режим Ñ?е противопоÑ?тавÑ?, на каквото и да е оÑ?нование, международниÑ?Ñ‚ регулативен орган ще бъде задължен първо да поÑ?тави проблема на глаÑ?уване, и ако вотът е Ñ?рещу управлÑ?ващиÑ? режим, да предприеме дейÑ?твиÑ? за премахването му.  Възможните дейÑ?твиÑ? Ñ?а финанÑ?ово или търговÑ?ко ембарго, а Ñ?лед определено време, ако е необходимо и глаÑ?увано от глобалните глаÑ?оподаватели, дори военни дейÑ?твиÑ?. ТрÑ?бва да Ñ?е полагат грижи за широката публика. ДългоÑ?рочни Ñ?анкции от финанÑ?ово или друго еÑ?теÑ?тво в крайна Ñ?метка наказват общеÑ?твото, а не политичеÑ?ките лидери. ТрÑ?бва да Ñ?е Ñ?пре практиката, при коÑ?то народът на една Ñ?трана бива доведен до мизериÑ?, Ñ?амо защото международната общноÑ?Ñ‚ Ñ?е бори Ñ? лидера на този народ. За това може би най-доброто лекарÑ?тво е бързата и решителна намеÑ?а на Ñ?ила, наÑ?очена директно в целта. И то единÑ?твено Ñ?лед пълно одобрение от иÑ?ократичните Обединени Ð?ации, чийто членове ще глаÑ?уват Ñ?поред желаниÑ?та на глаÑ?оподавателите от Ñ?траните, които предÑ?тавлÑ?ват. При наÑ?тоÑ?щата организациÑ? на Обединените Ð?ации налагането на Ñ?анкции и ембарго е много леÑ?но и в Ñ?ъщото време може а бъде изключително неефективно. Ще ви дам пример: Ñ?поред Хералд Трибюн от 23 Ñ?нуари 2001г през 2001г СÐ?Щ  налагат Ñ?анкции под една или друга форма на 75 от общо 193 Ñ?трани членки на ОÐ?. Причините варират от нарушениÑ? на човешките права и военни злоупотреби до трафик на наркотици, лъжливи етикети на конÑ?ерви Ñ? риба тон, тарифи и Ñ‚.н. Тук аз не оÑ?порвам валидноÑ?тта на тези Ñ?анкции, а поÑ?очвам факти, които чеÑ?то обÑ?гват на широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚. ИÑ?кам още веднъж да подчертаÑ?, че подобни дейÑ?твиÑ? могат да бъдат допуÑ?нати Ñ?амо когато народът на дадена Ñ?трана желае ИÑ?ократиÑ?, а не когато оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от глобалното общеÑ?тво Ñ? изиÑ?ква. Ð?ко народът на една Ñ?трана Ñ?ÑŠÑ? Ñ?вободниÑ? Ñ?и глаÑ? /Ñ?леден от глобални агенции/ законно избере предÑ?тавители, които международната общноÑ?Ñ‚ не одобрÑ?ва, Ñ‚Ñ? ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ъобрази, да уважава и подкрепÑ? народниÑ? избор. Ð?а Ñ?траните Ñ? недемократичен или неиÑ?ократичен режим Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е дава разумен Ñ?рок за преминаване от диктаторÑ?ка или автократична Ñ?иÑ?тема към иÑ?ократична. Времето за преход Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде доÑ?татъчно за поÑ?тепенната иÑ?ократизациÑ? на Ñ?траната и пълното въвеждане на Ñ?иÑ?темата. Ð?з лично вÑ?рвам, че колкото по-рано, толкова по-добре. Ð’Ñ?рвам, че ако на хората, незавиÑ?имо дали те Ñ?а образовани или не, бъдат изложени аргументите за и против, те ще Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да формират вÑ?рно решение в процеÑ?а на глаÑ?уване. Бих предпочел погрешни решениÑ?, взети от един цÑ?л, добре информиран народ, отколкото от неколцина избраници, решаващи от името на милиони и милиарди хора.

3. Ð?еобходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална Ñ?оциално-управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема

С разраÑ?тването на глобалното поведение нараÑ?тва и необходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð’Ñ?рвам, че принципите на отвореното общеÑ?тво в дух на взаимопомощ вече Ñ?а породили общите ценноÑ?ти, които формират гръбнака на глобалното общеÑ?тво. Течението набира Ñ?короÑ?Ñ‚ и не може да бъде Ñ?прÑ?но. Това глобално течение обаче Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде направлÑ?вано, за да Ñ?е избегнат катаÑ?трофи и а Ñ?е поÑ?тигне вÑ?еобща изгода. Преди да навлезем по-дълбоко в изиÑ?кваниÑ?та и механизмите на глобалната ИÑ?ократиÑ?, нека хвърлим бърз поглед върху широко диÑ?кутираните наÑ?тоÑ?щи проблеми - другите причини, поради които Ñ?е нуждаем от глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ще цитирам Джордж СороÑ? в "Кризата на капитализма": "Ð?ко на пазарните Ñ?или, дори на чиÑ?то икономичеÑ?ката и финанÑ?ова Ñ?цена, бъде дадена пълна влаÑ?Ñ‚, това ще породи хаоÑ? и ще доведе в крайна Ñ?метка до Ñ?рив на глобалната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема". Сривът на Ñ?иÑ?темата, незавиÑ?имо дали е породен от прекалено много регулаторни намеÑ?и или от пълно разчитане на пазарните Ñ?или, може да доведе единÑ?твено да катаÑ?трофален резултат. Ð’ уÑ?ловиÑ?та на икономичеÑ?ка глобализациÑ? Ñ?таваме Ñ?видетели на икономика от мащаба, на коÑ?то липÑ?ва един оÑ?новен елемент. Елементът на политика от мащаба. Ð?амираме Ñ?е в ранните етапи на правителÑ?твена политика, диктувана от мултинационалните компании. При отÑ?ÑŠÑ?твието на подходÑ?ща политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, икономичеÑ?ката глобализациÑ? неизбежно ще доведе до провал на глобализациÑ?та. Ð’Ñ?рвам, че глобализациÑ?та има твърде много да предложи за човешкото развитие. Затова вÑ?рвам, че политика от мащаба е абÑ?олютно необходима. Също така вÑ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? е единÑ?твената Ñ?иÑ?тема, Ñ?поÑ?обна да предложи подобна политика - както в облаÑ?тта на Ñ?оциалното управление, така и в облаÑ?тта на глобалната икономика от мащаба.

4. Ð?аÑ?тоÑ?щите заплахи пред глобалната икономика

ПолитичеÑ?ката и икономичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема винаги вървÑ?Ñ‚ ръка за ръка. Светът е Ñ?тавал Ñ?видетел на големи разрушениÑ? - катаÑ?трофи, в които Ñ?а умирали милиони, а коренът е бил проÑ?то финанÑ?ова криза. Ð’ нÑ?кои Ñ?лучаи подобни катаÑ?трофи Ñ?а били причинÑ?вани от финанÑ?ов колапÑ? и Ñ?а водили до най-болезнени брожениÑ? и радикални промени в иÑ?ториÑ?та на човечеÑ?твото. Пример за това може да бъде Втората Световна Война, коÑ?то в крайна Ñ?метка е породена от финанÑ?овиÑ? колапÑ? на германÑ?ката пазарна Ñ?иÑ?тема. Добре извеÑ?тен факт е, че колапÑ?ÑŠÑ‚ на немÑ?ката икономика води до катаÑ?трофа и неÑ?табилноÑ?Ñ‚, които на Ñ?вой ред Ñ?тават причина за идването на Хитлер на влаÑ?Ñ‚. Ð’ това отношение твърдениÑ?та на Джордж СороÑ? Ñ?а абÑ?олютно верни и в двете поÑ?оки - както по отношение на времето, така и по отношение на причината; както за миналото, така и за бъдещето. Ð?бÑ?олютното разчитане на пазарните Ñ?или или прекалената намеÑ?а и игра Ñ? Ñ‚Ñ?Ñ…, могат да бъдат причина за катаÑ?трофа. Човешкото общеÑ?тво е преживÑ?ло миналото и е платило виÑ?ока цена и непоноÑ?има болка. Ð?ека внимаваме в бъдеще, за да избегнем подобни катаÑ?трофи. Ð?ека Ñ?е поучим от миналото и избегнем допуÑ?кането на Ñ?ъщите грешки.

5. ГлобалниÑ?Ñ‚ проблем днеÑ?

Ð?Ñ?ма да преувелича, ако кажа, че една финанÑ?ова криза е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да помете глобалниÑ? отворен пазар и Ñ?амата капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, каквато Ñ? познаваме днеÑ?. Както знаем, това Ñ?е е Ñ?лучвало преди. И затова човечеÑ?твото днеÑ?, повече от вÑ?Ñ?кога, Ñ?е нуждае от концепциÑ? за отвореното общеÑ?тво. Проблемът, пред който Ñ?ме изправени днеÑ? е, че Ñ?е опитваме да поÑ?троим глобална икономика, без да имаме Ñ?ъответÑ?тваща Ñ?оциално-управленÑ?ка политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да подкрепи подобни глобални измерениÑ?. За да можем наиÑ?тина да Ñ?табилизираме и регулираме една глобална икономика, Ñ?е нуждаем от нÑ?какъв вид глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема за взимане на решениÑ?. Ð?акратко, нуждаем Ñ?е от подкрепата на глобалното общеÑ?тво. Тук точно Ñ?е намеÑ?ва глобалната ИÑ?ократиÑ?. ИÑ?ократиÑ? е новата глобална общеÑ?твено управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то ще позволи взимането на глобални политичеÑ?ки решениÑ?, Ñ?лужещи на нуждите на глобалната икономика, като в Ñ?ъщото време Ñ?лужат на нуждите на иÑ?тинÑ?ки отвореното глобално общеÑ?тво. Може да Ñ?е каже, че Ñ?е нуждаем от политико-Ñ?оциална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да Ñ?инхронизира националните и международни Ñ?оциални управлениÑ? и Ñ?ъответните им политики. Това не може да е нищо друго оÑ?вен глобалната иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема. Ð?ие Ñ?е приближаваме бързо до глобално общеÑ?тво Ñ? глобална икономика. Ð? това общеÑ?тво Ñ?е нуждае от универÑ?ални ценноÑ?ти, които да го обединÑ?ват. ИÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, чийто принципи Ñ?е прилагат на вÑ?ички нива, отговарÑ? на тези уÑ?ловиÑ?. Ð?аÑ?тоÑ?щото Ñ?оциално управление на предÑ?тавителната демокрациÑ? Ñ?тава вÑ?е по-неÑ?ъвмеÑ?тимо Ñ? глобалното общеÑ?тво и оÑ?обено Ñ? глобализациÑ?та.

6. Глобо-фобиÑ? или фобиÑ? от глобален икономичеÑ?ки империализъм

Виждаме реакциÑ?та на активиÑ?тките групи, демонÑ?триращи Ñ?рещу глобализациÑ?та. Тези групи, обаче Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?Ñ‚ от хора от голÑ?м брой различни държави, което означава, че тези активиÑ?ти, формират глобална група. Ð’ крайна Ñ?метка наблюдаваме глобална група, демонÑ?трираща Ñ?рещу глобализациÑ?та. Защо? Международните политики, приоритети и дейÑ?твиÑ? на днешните национални демокрации Ñ?а диктаторÑ?ки и чеÑ?то пъти екÑ?панзиониÑ?тични. До нÑ?каква Ñ?тепен днешните международни политики под формата на икономичеÑ?ки империализъм водÑ?Ñ‚ недиректно до политичеÑ?ки империализъм. Затова виждаме екÑ?тремни протеÑ?ти от Ñ?трана на глобални групи, които Ñ?е Ñ?трахуват не от глобализациÑ?та, а от това да бъдат завладени и екÑ?плоатирани от нÑ?колко икономичеÑ?ки Ñ?или - правителÑ?твени или мултинационални. Макар и да не приемам тактиките и екÑ?тремиÑ?тките дейÑ?твиÑ?, които напоÑ?ледък предприемат, както протеÑ?тиращите, така и полициÑ?та, разбирам мотивите и Ñ?траховете и на двете Ñ?трани. Ð?нти-глобалиÑ?ткиÑ?Ñ‚ активиÑ?Ñ‚ не Ñ?е Ñ?трахува от глобалниÑ? гражданин, нито от глобалната общноÑ?Ñ‚. Страхува Ñ?е от политиката на онези, чийто водещ мотив Ñ?а националните интереÑ?и, чеÑ?то пъти за Ñ?метка на интереÑ?ите на другите нации и глобалниÑ? гражданин. Ð’Ñ?еки ден Ñ?таваме Ñ?видетели на хармониÑ?та, в коÑ?то хора от различен етничеÑ?ки произход, религиÑ?, пол и цвÑ?Ñ‚ могат да работÑ?Ñ‚ заедно за общиÑ? Ñ?и интереÑ?. С гордоÑ?Ñ‚ мога да кажа, че в нашата компаниÑ? /Caretower Ltd/, коÑ?то ръководÑ? заедно Ñ? двамата Ñ?и Ñ?инове, наемаме хора от вÑ?ички религии, цветове и различни националноÑ?ти. От 40 души перÑ?онал имаме 20 националноÑ?ти, девет или повече религии и различни цветове: гърци, кипърÑ?ки гърци, турци, кипърÑ?ки турци, англичани, уелÑ?ци, шотландци, американци, италианци, евреи, араби, холандци, ирландци, авганиÑ?танци, пакиÑ?танци, индианци, китайци, южноафриканци, авÑ?тралийци и дори кубинÑ?ки американци. Хора Ñ? различни религии: правоÑ?лавни хриÑ?тиÑ?ни, католици, англиканци и методиÑ?ти, мюÑ?юлмани, евреи, хинди, будиÑ?ти и много други. Ð’Ñ?ички работÑ?Ñ‚ заедно, за да печелÑ?Ñ‚ издръжката Ñ?и и в името на общиÑ? ни интереÑ?. За тези, които твърдÑ?Ñ‚, че различните етничеÑ?ки, религиозни и цветови групи не могат да работÑ?Ñ‚ Ñ?ъвмеÑ?тно, аз казвам да погледнат горната група. При отÑ?ÑŠÑ?твие на намеÑ?ата на политичеÑ?ки и религиозни лидери, те живеÑ?Ñ‚ и работÑ?Ñ‚ заедно. Ð’Ñ?ички Ñ?е гордеÑ?Ñ‚ Ñ? етничеÑ?ката, религиозната и раÑ?овата Ñ?и идентичноÑ?Ñ‚, като в Ñ?ъщото време уважават идентичноÑ?тта на оÑ?таналите. Ð’Ñ?ички Ñ?и Ñ?ътрудничат като членове на екип и колеги, като членове на глобалното общеÑ?тво.

7. Гражданите Ñ?рещу държавата - универÑ?ални права за ангажираноÑ?Ñ‚

Дошло е време за вÑ?ички наÑ? в така наречениÑ? Ñ?вободен демократичен Ñ?вÑ?Ñ‚ да помогнем и наÑ?очим оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета в приÑ?ъединÑ?ването й на Ñ?ъщото ниво. Ð?ужни Ñ?а универÑ?ално валидни правила за ангажираноÑ?Ñ‚, за да бъдат управлÑ?вани връзките между държавите; да гарантират правата на индивида, незавиÑ?имо дали Ñ?тава въпроÑ? за граждани на богата Ñ?трана или на бедна, на Ñ?ъюзник или не. Ð?е е нужно да гледаме далеко, за да видим, че нещо подобно може да бъде направено Ñ? голÑ?м уÑ?пех. ЕвропейÑ?киÑ?Ñ‚ Ñ?ъюз и непрекъÑ?натото му разраÑ?тване не Ñ?а нищо по-различно от това, към което призовавам. Група Ñ?трани, чиито връзки и Ñ?оциално управление Ñ?тават вÑ?е по-теÑ?ни. Целта им Ñ?а еднакви права на вÑ?ички държави и на гражданите на тези държави. Само Ñ?и предÑ?тавете Ñ?ъщото да Ñ?е Ñ?лучи на глобално ниво. Може би е дошло време общеÑ?твото да Ñ?е мобилизира и да наложи принципи на поведение на Ñ?обÑ?твените Ñ?и държави. Като пример може да вземем организациÑ?та Грийн ПийÑ?, коÑ?то Ñ?е е разраÑ?нала в Ñ?ветовен мащаб. Глобална мобилизациÑ? на едни и Ñ?ъщи Ñ?поделени ценноÑ?ти, поÑ?тигнали Ñ?ветовно признание, заради нуждата и призива на глобалниÑ? гражданин да запази нашата околна Ñ?реда. Ð?е Ñ?амо заради една Ñ?трана, а заради вÑ?ички Ñ?трани. За нещаÑ?тие днеÑ? в отÑ?ÑŠÑ?твието на глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема Ñ? универÑ?ални ценноÑ?ти, при липÑ?ата на права на глобалните граждани да решават чрез глаÑ?овете Ñ?и какви да бъдат политиките за управление на нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ по такива въпроÑ?и като глобалната екологиÑ?, понÑ?кога Ñ?таваме Ñ?видетели на екÑ?тремиÑ?тки проÑ?ви от Ñ?трана на групи, чиÑ?то единÑ?твена цел е да запазÑ?Ñ‚ xbbnfobb. pandora sanger земÑ?та от разруха. Ð?ко и когато глобалната ИÑ?ократиÑ? бъде уÑ?тановена, глобалните граждани ще решават чрез глаÑ?овете Ñ?и. Тогава нÑ?ма да Ñ?е налага никакви групи  да прибÑ?гват до екÑ?тремиÑ?тки дейÑ?твиÑ?. При ИÑ?ократиÑ? глобалните граждани ще имат Ñ?иÑ?тема, Ñ? коÑ?то ще налагат политичеÑ?ки контрол върху управлÑ?ващите национални правителÑ?тва. ИÑ?ократиÑ? поÑ?тавÑ? оÑ?новите на общеÑ?тво, което изиÑ?ка промени в поведението на държавите, както към Ñ?обÑ?твените й граждани, така и към гражданите на Ñ?вета, извън границите на отделната държава. ИÑ?ократиÑ? предлага иÑ?тинÑ?ка възможноÑ?Ñ‚ за общеÑ?твата на отделните държави да Ñ?е Ñ?меÑ?Ñ?Ñ‚ в едно хармонично, глобално политичеÑ?ко общеÑ?тво, в Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то иÑ?тинÑ?ките желаниÑ? на хората ще направлÑ?ват живота им. Подобно на националната ИÑ?ократиÑ?, при глобалниÑ? иÑ?ократичен Ñ?вÑ?Ñ‚ хората ще упражнÑ?ват директен политичеÑ?ки контрол над правителÑ?твата, както на национално, така и на международно ниво. Когато глобалната ИÑ?ократиÑ? бъде уÑ?тановена и започне да Ñ?е развива, Ñ‚Ñ? ще намери начини да превъзмогне препÑ?Ñ‚Ñ?твиÑ?та, поÑ?тавени от националниÑ? Ñ?уверенитет. ПреÑ?ледването на общи интереÑ?и в глобалното общеÑ?тво ще подтикне към иновационни решениÑ? за превъзмогване на препÑ?Ñ‚Ñ?твиÑ?та. Демократично диктаторÑ?киÑ?Ñ‚ Ñ?тил на правителÑ?тва Ñ? гражданÑ?ки Ñ?луги, отговарÑ?щи за формирането на външната политика, ще преÑ?тане да Ñ?ъщеÑ?твува. Само погледнете ЕвропейÑ?киÑ? Съюз - неотклонно отдалечаване от етничеÑ?киÑ? Ñ?уверенитет и демократично-диктаторÑ?ките режими.

Цены на пандоры

clipes pandora
fascino pandora
Sitio web oficial de pandora
installeer pandora
Sitio web oficial de pandora

Web Analysis for Ktona - ktona.com

Фото и видео знаменитостей, биографии, статьи про актеров и актрис, новости шоу-бизнеса.

Tweet
2.90 Rating by CuteStat

ktona.com is 8 years 2 weeks old. It has a global traffic rank of #587,233 in the world. It is a domain having .com extension. This site has a Google PageRank of 3/10. This website is estimated worth of $ 1,200.00 and have a daily income of around $ 5.00. As no active threats were reported recently by users, ktona.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 3 out of 10
PageSpeed Score
72
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 819
Daily Pageviews: 1,638

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 5.00
Estimated Worth: $ 1,200.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 4,050
Yahoo Indexed Pages: 2,150
Bing Indexed Pages: 4

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 192

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 587,233
Domain Authority: 44 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

77.222.40.149

Hosted Country:

Russia RU

Location Latitude:

55.7386

Location Longitude:

37.6068
Page Title of ktona.com
ktona.com - интернет журнал о знаменитостях

Social Engagement

Facebook Shares: 1
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 17
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 77.222.40.149)

Септик Топас по цене от 71 910 руб в...

- ekotopas.ru

Очистные сооружения имеют множество преимуществ! Почему лучше купить септик Топас именно у нас?...

  9,649,133   $ 8.95

Продукция компании Тяньши

- help495.com

Корпорация Тяньши, купить продукцию Тяньши в Москве

  2,063,456   $ 240.00

Камень в интерьере

- stonetop.ru

Проект StoneTop - камень в интерьере

  8,128,498   $ 8.95

Женский журнал | Мода 2012|

- onlystyles.ru

Your ultimate source of gaming news. We aggregate headlines from hundreds of game sites around the world and present them in an easy to search and digest manner.

  330,138   $ 15,660.00

Регистрация в МММ 2012 АЛК

- vigodno.org

развлечение, новости, видео, приколы, шутки.Необычные здания мира.Подбока сумашедших и глупых...

  135,333   $ 50,400.00

Domain Information

Domain Registrar: ONLINENIC, INC.
Registration Date: 2009-11-02 8 years 2 weeks 6 days ago
Last Modified: 2011-01-17 6 years 10 months 6 days ago
Expiration Date: 2012-11-02 5 years 3 weeks 2 days ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns1.spaceweb.ru 77.222.50.250 Russia Russia
ns2.spaceweb.ru 89.111.160.68 Russia Russia

Similarly Ranked Websites

Welcome

- 222acres.com

  587,234   $ 1,200.00

Курсы английского языка | FAMILY ENGLISH SCHOOL

- englishmain.ru

....Уровни обучения:.... . ....Advanced   ..Свободное владение иностранным языком.....Upper Intermediate..Результаты обучения – уверенное владение иностранным языком, умение...

  587,234   $ 1,200.00

SBOBET, IBCBET, BOLA TANGKAS, TOGEL, 338A

- bolaratu.com

  587,235   $ 1,200.00

UniqProfit | Expect more pay less

- uniqprofit.com

  587,235   $ 1,200.00

406 Not Acceptable

- vritservices.com

  587,236   $ 1,200.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for ktona.com

Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

16-17 dicembre 2017
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
13-14 gennaio 2018

Winterello

Presto online!

Braccialetto

Clicca qui!!

Intrattenimento

Clicca qui!

Attrazioni

Clicca qui

Partner

Supporter