Konsten att kläda sig och vårda sina kläder (Umgängeskonst - Levnadskonst) pandora armband kostnaden

Konsten att kläda sig och vårda sina kläder

Om konsten att kläda sig har det skrivits och skrives volymer. Men alltid har man hållit sig till klädernas form, till ytan. Vännerna av ett naturenligt levnadssätt ha vidgat problemet till att omfatta det material, varav kläderna tillverkats, betonande att detta utgör en synnerligen viktig del i vården av vårt dyrbaraste kapital: hälsan.

Jag skall här i korthet referera den revolutionerande uppfattningen på detta område.

Vår hud har en oändlig mängd av porer. Vi andas genom dem lika väl som vi andas genom näsan. Förhindra vi denna andning, straffas vi därför med ett dåligt blod.

Vår hud är ett avsöndringsorgan. Genom huden utsöndra vi dagligen 1 liter fuktighet och mera. Förhindra vi denna utdunstning, stanna avfallsämnen kvar i kroppen: vi bli tunga, trötta och olustiga.

Vår hud är ett skyddsmedel mot atmosfärens inflytande. Om vi underlåta att härda huden (och så kanske till på köpet förgifta vårt blod med tobak, alkohol och purinhaltig föda), blir huden blek, slapp, finnig och ömtålig, så att vi förkyla oss blott en vindpust blåser på oss.

Av detta framgår, att vi, om vi vilja vara friska, icke få ha täta, hopfiltade kläder. Vår dräkt måste vara gjord av poröst tyg.

Dylika kläder bidraga sålunda till att härda vår hud, ge oss rent blod, stärka våra nerver och ge oss ökad livslust.

Principen är erkänd snart sagt över allt i fråga om underkläderna. Varför den ej fått sträcka sig även till själva dräkten är svårt att förstå.

Nu är man emellertid så långt kommen, att man börjar ställa samma förnuftiga krav på dräkten som på underkläderna.

Vi skola ge vår kropp ideligt tillfälle såväl att obehindrat få avsöndra avfallsämnen som att bada sig i luften. Det ernår man med det porösa tyget. Lufttillförseln pågår då oavbrutet, men den är nedbragt till vindstilla. Den känns följaktligen ej obehaglig, och vi förkyla oss icke.

Tvärtom ligger förkylningsfaran däri, att vi ha för täta kläder. "Vad vi kalla förkylningssjukdomar uppstå icke därigenom att vi förlora för mycket värme utan därigenom att för mycket värme kvarhålles", säger professor von Pettenkofer, och hos en annan tysk auktoritet på detta område, Platen, heter det: "Endast lufttillträde till huden, luftförnyelse vid densamma, obehindr wmmicizp. pandora officiële websiteat blodomlopp i den och ostörd hudutdunstning kunna sätta vårt hudorgan i stånd att avleda överflödig värme. Den fortsatta överupphettningen i kläderna ha vi även att tacka för den oupphörligt hotande förkylningsfaran, en omständighet, som är ägnad att förbittra tillvarons hela glädje".

Förkylningarna med alla deras obehagliga och farliga följder försvinna alltså genom begagnandet av porösa kläder.

Varför har man då så täta dräkttyger? Det är för fabrikanten billigast att tillverka sådana. Då kan han bruka shoddy, bomull och vad skräp som helst. Man slår ihop det duktigt och filtar det för resten. Det porösa tyget kan ej göras av annat än ren ull med långa fibrer (på grund härav luggar det alltså av sig mindre och blir även av den orsaken hälsosammare).

Vidare har man täta tyg, emedan man tror, att de skola vara värmebehållande. Detta är, som ovan antytts, misstag. Är tyget för tätt, blir huden städse för fuktig och alltså sjukligt känslig för luftdrag eller avkylning.

I Tyskland, där de talrika hälsovårdsföreningarna fått kraftigt stöd av en rad framstående läkare, har det porösa tyget allmänt erkänts som det enda riktiga och fått vidsträckt användning. Så bör också ske här.

- - -

Det kan aldrig falla mig in att bära ett plagg av vad slag det vara må, om jag ej är garanterad att tyget däri är arsenikfritt. Och så naiv är jag inte, att jag litar på fabrikantens garanti. Apotekets eller handelskemistens stämpel på ett papper skall det vara.

Den tillåtna arsenikmängden i tyg m. m. är otroligt stor i Sverge. Ätnöj dig därför ej med att undersökningen förklarar varan vara tillåten. Nöj dig ej med mindre än fullständig arsenikfrihet.

- - -

Den herre, som ålägger skräddaren att sätta samma - eller lika tjockt - tyg i västryggen som i framstycket har ej på långt när samma risk för förkylningar och reumatism som de, vilka nöja sig med en lapp klot och en lapp bomullstyg som skydd för så viktiga organ som lungorna, vilka på ryggen ligga så föga skyddade.

- - -

Till det mest idiotiska i den kvinnliga festdräkten är urringning baktill. Ryggtavlan innehåller ju intet särskilt vackert och intet för den manliga fantasien lockande. Däremot är det hälsovådligt i hög grad att blotta lungfästet, särskilt vid baltillfällen, då man blir upphettad och utsättes för häftig avkylning genom drag o. s. v. Mången ung kvinna har sålunda på en enda balnatt fått sin hälsa bruten för livet.

- - -

Ljusa kläder, som om sommaren äro svalare än mörka av samma tyg, äro på vintern varmare än andra av samma tyg, detta därför att de långsammare överföra kroppens egen värme från kroppen till tyget. Anledningen till att ljusa kläder om sommaren äro svala är, som allmänt känt, den, att den ljusa färgen återkastar solstrålarna.

När bönderna i det kalla Jämtland bruka ljust vadmal, är det naturligen därför att de känt, att detta är varmare än mörkt.

- - -

Dräkten gör aldrig människan, utan hennes sätt att bära upp den.

Man tar sig alltid bäst ut i den dräkt, vari man rör sig med den största ledigheten, d. v. s. den som man är van att bära.

Det är ett komplett misstag att tro, att en arbetsdräkt ej är klädsam. En sotig maskinist t. ex. är i allmänhet trevlig att se - ofta är han så trevlig, att damerna vid hans åsyn gäma ville skrika av förtjusning. Vad kan man se prydligare och mera tilltalande än en tjänsteflicka i sin rentvättade bomullsklänning?

Men på söndagen, då de få på sig sina helgdagskläder, äro de ofta som förvandlade. Det behag, som låg utbrett över dem, är borta. Detta kommer sig dels av, att deras kläder äro ofta av tarvligt tyg (shoddy, halvylle o. s. v.), dels av att kläderna ofta äro illa skurna och sydda samt dels av att kläderna äro gammalmodiga. Och de modärna parisertrasorna fördrar man på grund av deras allmänlighet - ja, också emedan damerna äro så vackra, att ej ens modegalenskapens värsta yttringar kan förtaga deras fägring. Men så snart sagda parisertrasor upphöra att vara allmänna vakna eftertanken, om man får se någon komma iförd dem.

De folkrörelser, som avse att förbättra de djupa lagrens ställning, skola bidraga till att avhjälpa det nu anmärkta missförhållandet. Underklassfolket skall få råd att ha kläder av det bästa tyg (sådant blir också i längden billigare) samt av det bästa snitt. Nu, då de fått sin arbetstid förkortad, så att de oftare få tillfälle att bära icke-arbetsdräkten, komma de att föra sig ledigare i andra kläder än den.

Nå, men skola de också komma att följa med modet på samma sätt som överklassen nu?

Nej, hoppas vi. Idealet för oss är, att var och en bär sin alldeles särskilda dräkt, ritad åt sig - precis som var och en nu särskilt låter rita det hus, vari han skall bo. Denna dräkt skall taga hänsyn både till bekvämligheten, utseendet och hälsoenligheten. Vi äro på väg mot denna dräkt. Sportdräkterna, återupptagandet av folkdräkterna och damernas reformklänningar äro steg på väg mot målet. Vi skola i fråga om dräkten komma bort ifrån modegalenskapen, de rikas tokeri, till förnuft och behag i klädedräkten - ja, också till rimliga kostnader.

Ensamt i sistnämnda fallet skulle reformklänningens införande redan nu för damerna vara en stor besparing. En herre har ju en frack i tjugotals år. Varför icke även åt damerna åstadkomma något liknande i och med reformklänningen ?

Fracken är ej endast ett billigt utan också ett både vackert och praktiskt plagg (man rör sig så obehindrat i den medan skörten saknas). Därtill kommer, att den är ett verkligt demokratiskt plagg - även vid den största högtid gör den alla lika, utom militärerna, som alltid ha till uppgift att verka utklädda med sin barnsliga och löjliga grannlåt. Men allt detta hindrar ej, att en person, som är ovan att vara klädd i frack, ser upphängd ut i den.

- - -

Herrar tyckas ofta sakna färgsinne i ovanlig grad, att döma av deras klädsel.

Man kan få se en herre i grå hatt, grön kavajkostym, blå skjorta, lilafärgad halsduk, svarta strumpor och bruna skor.

Något sådant är ju helt enkelt förtärligt. Den mannen är en majstång.

Här några plagg- och färgsammansättningar:

Frack är oundgänglig vid högtidliga tillfällen: bröllop, begravning o. s. v. Den är ock lämplig vid finare middagar; gärna då man gör visit eller eljes första gången gästar ett hus. Sitter man på någon finare plats å teatern - loge, avantscen - är frack lämplig, helst om det är premiär. Till frack hör alltid vit skjorta och vit halsduk, gärna vit väst, svarta strumpor, lackskor, (gärna knäpp-) och cylinderhatt. För bal kunna användas balskor (pumps) och svarta silkesstrumpor. Till frack får ej användas dubbelvikt krage utan en uppstående. Det är endast äldre, ömtåliga herrar, som kunna tillåta sig undantag från denna regel.

Smokingen är kallad "lättfrack" och ersätter fracken utom vid högtidligare tillfällen. Ungdom brukar dock alltid smoking i stället för frack. Till smokingen hör vit skjorta, svart eller grå rosett, stundom kulört väst - diskreta färger! - svarta strumpor och skor i lack (pumps om man så vill) eller chevreaux. Rundkullig hatt får brukas, om man ej vill ha cylinder. Numera finnas ock mjuka svarta plysch-hattar för smoking.

Redingot (svart, dubbelradig livrock), ett av äldre herrar omtyckt plagg, ersätter i flere fall smokingen, ja, t. o. m. fracken. Till den hör helst väst i samma tyg och randiga byxor. Skorna hellre i elegant chevreaux än i lack och icke lågskor (däremot gärna knäppskor eller resårskor). Vit skjorta, svart rosett eller långhalsduk i svart, vitt eller blandning av bådadera, med det svarta övervägande. Samma hatt som för smoking.

Jaquett (enkelradig livrock) är finast i svart, men även grått är tillåtet. Väst i samma tyg eller kulört. Randiga byxor. Skor i chevreaux eller lack - även lågskor - ja, t. o. m. damasker i brunt eller grått äro tillåtna. Vit skjorta eller möjligen sådan i svagt mönster med svart - det vita måste dock vara det förhärskande. Halsdukar i svart, grått och kulörer - särskilt lila. Strumpor i svart med svag brodyr eller randning i vitt och grått. Svart eller grå hatt, rundkullig eller mjuk - dock icke med stora brätten.

Brukas svart kavaj och väst till randiga byxor, gälla samma regler som ifråga om svart jaquett, något modererade.

Har man grå livrock och väst med grå eller randiga byxor, kan man använda vit eller kulört skjorta, dock endast en sådan, där vitt är det huvudsakliga, med kulörta ränder eller rutor, helst grått och svart, men även lila och möjligen blått i något dämpad ton. Till vit skjorta får man använda snart sagt vad halsduk som helst. Dock avrådas höga färger, särskilt för äldre personer. Till kulört skjorta måste halsduken vara i skjortans färg. Endast svarta skor, även - ehuru ej så gärna - lack-. Har man kulört skjorta, är det bäst att bruka en svart eller mörkgrå strumpa med ränder eller figurer i skjortans färg. Svart, rundkullig hatt, plyschhatt, svart eller grå, och med små brätten.

Brukas kulörta västar, få de ej brpta färgskalan. F. ö. avrådes bruket av dem. Det blir lätt för grant. En liten herre ser också kortare ut, när han så där avbrytes på mitten av en annan färg. En tjock herre ser tjockare ut, om han brukar t. ex. grå väst till den svarta rocken.

Den kulörta jaquett- och kavajkostymen måste alltid vara genomgående. Särskild väst blir aldrig fint, och andra byxor äro absolut otillåtna, nämligen om man skall vara väl klädd. Då byxorna slitas fortare än rocken, är det klokt att beställa två par byxor på en gång.

Till den kulörta jaquett- och kavajkostymen kan brukas kulörta skor (men ej till annan dräkt) och kulörta skjortor i vad färg man behagar. Strumpor och halsduk måste vara i färg med skjortan.

Hit hör halmhatt (till andra kläder får den ej brukas) eller filthatt, den sistnämnda helst i kostymens färg, hellre ljusare än mörkare. Grå kan brukas till vad kostym som helst, svart ogärna, undantagandes mörkgrå eller blå kavajkostym.

Till sportkostym hör sportskjorta, helst med mjuka manschetter och dito krage. Detta är även tillåtet till sommarkavajkostymen.

Vanligen kan man använda vita byxor ävea till annat än blå kavaj.

Om en herre har lågskor och kulört skjorta, så måste strumpor och skjorta vara i samma färg - ja, t. o. m. i samma färgnyans. Det enda undantaget härifrån är bruna strumpor till brnna skor; dock är det ej så bra. Halsduken bör vara i samma färg som skjortan och strumpoma, men tillåtet är dock att ha en halsduk av annan färg, men endast en som fullständigt parerar med skjortfärgen, såsom grönt till rött, gult till blått, svart och grått till vitt o. s. v.

Begagnas bröstnäsduk, måste den ovillkorligen vara i färg med halsduken, varav följer att det är fördelaktigast att skjorta och halsduk ha samma färg. I bröstfickan kan dock en vit näsduk anbringas.

Är man riktigt noga, ser man till, att snytnäsduken eller dess ränder äro i färg med halsduk, skjorta och strumpor.

- - -

När du beställer kläder, skall du säga till, att du önskar få de tygbitar, som bli över vid tillskärningen. De ha ringa värde för skräddaren, men för dig kunna de betydligt föröka en kostyms livslängd. De kunna användas till en ny krage, till nya uppvikningar å byxorna och till halvsulning av den för slitning starkast utsatta delen av sistnämnda plagg - betäckningen av den kroppsdel, där i ungdomens dagar föräldrakärleken och lärarenitet stundom stämde möte.

Begär också några rock- och västknappar av skräddaren.

- - -

Varje herre bör se till, att han får en biljettficka på sina kavajer och sina överrockar. Om modet för tillfället ej tillåter, att fickan är synlig, så placeras fickan inuti nedre högerfickan.

Med en sådan anordning vet man alltid var man har biljetten, och när man t. ex. skall avlägsna sig från en spårvagn, kan man med ett enda grepp i fickan få tag i biljetten och placera den i biljettlådan vid utgången.

I denna biljettficka kan man också förvara kopparpengar, varmed man vinner att portmonnän ej blir så tjock, att den åstadkommer en ful knöl på byxan. Det är ju också så, att om portmonnän överfylles, ansträngas sömmar och lås extra hårt, och portmonnän håller ej så länge som den eljes skulle göra.

Borde det inte vara en dylik ficka också i jaquetten? Nej. I ett sådant plagg reser man ju inte.

- - -

Man blir längre och smärtare i randiga kläder än i andra; längre i långa rockar och kappor än i korta.

Man ser fylligare ut i ljusa kläder än i mörka.

Man ser fylligare ut i ulliga tyger än i släta.

- - -

Jag såg någon gång i en tidning ett kvinnligt beklagande av att den höga hatten numera är nästan försvunnen. Den brukas egentligen till högtidsdräkt. Detta föranleder bl. a., att herrarne numera ej hälsa så vackert som förr, tyckte hon.

Hon har tydligen rört sig bland herrar, som ej kunna hälsa. Ty varför skulle man ej kunna hälsa lika bra med en mjuk hatt som med ett plommonstop? Det går utmärkt att hälsa stiligt med en mjuk hatt. Det är endast att ej gripa den i frambrättet utan i kullen, framtill eller i sidan. Låter man då hatten stanna mitt på bröstet - i vissa fall mitt för hjärtat - med kullen utåt, så kan jag garantera, att varje dam skall känna sig belåten.

I detta fall skall jag begagna tillfället att uttala min glädje över att allt vad styva hattar heter äro i försvinnande. De medverka nämligen till herrarnes skallighet.

Den amerikanske läkaren d:r Reynald skriver därom: "Det är just ovanför hatten som herrarne bli skalliga. Hattens skadliga verkan beror på att den trycker till de blodkärl, lymfkärl och i någon mån även de nerver, vilka reglera ämnesomsättningen i skalpen. De viktigaste av de blodkärl som föra näring till övre delen av huvudet och föra bort avfallsprodukter därifrån gå i tinningtrakten. Det är artärerna här som bulta när det bultar i tinningarna. De kunna lätt hoppressas mot tinningens ben, som ligga helt nära under huden. Två andra grupper av ådror gå uppåt på var sin sida av pannan. De försörja håren på framhuvudet. Till sist finns det ett tredje par kärlgrupper, i nacken på var sin sida om mittlinjen".

Skallighet börjar vanligen på hjässans topp, på den för blodtillförseln avlägsnaste delen av skallen. I så fall skall, enligt den här framförda teorien, hattens tryck ha verkat i trakten av tinningarna. Men stundom börjar skalligheten i främre delen av hårfästet så att pannan år för år tilltar i höjd, medan den hårbeklädda delen av huvudet minskas. I detta fall har huvudbonadens tryck i förhand träffat nerverna i pannan. Men somliga personer bli först tidigt skalliga långt ner i nacken, beroende på huvudbonadens tryck på kärlen i denna trakt. När hela överdelen av huvudet är kalt ha alla huvudets näringskällor i form av blodkärl varit åtstrypta.

- - -

Under den mörka årstiden skall man bruka de kläder, som det ej är så noga med, enär deras skavanker då ej falla så i dagen som under de ljusa sommardagarne.

Samma är förhållandet med handskar och - ehuru i mindre grad - huvudbonader.

- - -

Rengör en gång i veckan den västficka, vari du bär ditt ur. Vänd den ut och in och borsta den. Det blir billigare än att tvingas gå till urmakaren med klockan.

- - -

En mängd herrar göra sig skyldiga till det slarvet att ha för långa hängslen. Det gör att deras ben förete den löjliga bilden av handklaversbälgar, varjämte byxorna då också nå så långt ner på skon, att de smutsas ner onödigtvis och kanten får trasfransar.

Barberare förfalla ibland till den ytterligheten att uppträda slickat friserade i hår och skägg, skräddare eller sömmerskor att ha ängsligt pressade kläder. Efterlikna dem ej! Detta innebär ju dock ej, att en herres byxor skola ha kaminröret till förebild.

Kläd dig f. ö. så, att du väcker så litet uppseende som möjligt. Men förfall dock ej till den ängslan för dårars omdöme, att du kläder dig oförnuftigt därför att de flesta andra äro oförnuftiga. Var dig själv, inte någon vandrande skräddare- eller modistreklam!

- - -

Äldre personer få aldrig följa med modets ytterligheter utan hålla sig till centrum.

Damer, som ej längre äro unga, böra ej gå därhän att de få skräck för färger och ett trevligt snitt på kläderna. De böra alltid kläda sig yngre än de äro - på det sättet förefalla de yngre än de äro. Men det är givet, att detta ej får gå till någon överdrift, ty då blir resultatet rena motsatsen till det man åsyftat.

- - -

En herre får vara mycket sparsam med alla sådana prydnader, som kvinnor älska att utstyra sig med. Han får t. ex. aldrig bruka armband - endast ett armbandsur i skinnrem till kavaj eller sportdräkt. Mannens dräkt skall präglas av styrka, bekvämlighet, lätthet att uthärda väderleksväxlingar o. s. v. och får alltså ej innehålla något kvinnligt krams.

- - -

Har du en fläck på dina kläder, så dokumenterar du dig därmed som en både mindre ordentlig och mindre renlig person. Urtag fläckar genast, eljes äta de sig in i tyget och bli dammgömmor.

- - -

Många tro, att omgivningen ej observerar det trasiga rockfodret, den slitna galoschkanten, hålet under sulan o. s. v. Ack, sådant observeras nästan först av allt i dräkten!

- - -

Vid sänggåendet hängas rock och väst över en stolkarm, byxorna läggas i sina veck och hängas eller läggas (somliga herrar ha dem under bolstern i sängen).

I garderoben placeras rock och väst på rockhängare. Det ringa besväret och kostnaden med dessa anordningar betalar sig väl i det bättre utseende kläderna få (och i mindre utgifter för pressning).

Lackskor måste stå på läst (ihålig, så att de bli ventilerade) på ett ställe, som varken är mycket varmt eller kallt. Äro de våta, få de aldrig komma nära elden, då de skola torkas. Se f. ö. i det följande om skotorkning. De skola ingnidas med något fett, innan de inställas till förvaring.

Ihågkommas bör, att lackskor äro de ohållbaraste av alla skor. De kunna vara skrynkliga och fula efter ett enda begagnande (fabrikerna lämna ej heller garanti för hållbarheten). I alla händelser förlora de lätt glansen och bli snart skrynkliga. Ej heller äro de bekväma att gå i. Skon är för lufttät, bibehåller därför fotens fuktighet och blir alltså både kall och ohygienisk.

Det styva lacket fjädrar sig ej såsom andra ovanläderssorter, och en sko av detta materiel blir alltså obekväm att gå i.

- - -

De skor, man ej begagnar, skola stå i garderoben eller skoskåpet, infettade. Det ser ytterligt slarvigt ut att ha dem instoppade under sängen, där de för resten bli fulla av damm.

- - -

Randsydda skor äro hållbarare än andra och lämpa sig särskilt som promenadskor. Se dock till, att det är verklig randsömnad och ej blott en dekoration.

Snörhålen böra vara väl fastsatta, eljes slita de sönder strumporna. Mörka äro hållbarast. Vita bli snart smutsfärgade, och svarta bli grå.

- - -

Matt svart skinn som isättning i skodonen är ovaraktigt: det blir lätt blankt. Brukas färgat läder, får det därjämte lätt fläckar, vilket även är fallet med ljus isättning av tyg. Alla sådana skor äro för miljonärer, som kunna kasta bort dem så snart de upphört att vara fräscha. Att uppträda i dylika skor, som blivit fula, är att erinra om att man är anspråkslös nog att nöja sig dem deras parodi. Man skall f. ö. akta sig för att ha på sig för många färger. Det verkar oroligt och utklutat.

Den enkla svarta skon av chevreaux är jämförelsevis användbarast för de flesta tillfällen och varm - detta senare emedan den på grund av sin mjukhet tillåter foten de livligare rörelser, som hålla den varm. Boxkalven är dock hållbarast - en chevreauxsko kan få en rispa på första promenaden å en landsväg.

Om en lågsko glappar, emedan bakkappan ej sluter till, bekläd den med gummi eller sammet.

Snör upp lågskor ordentligt, så att du ej vid av- eller påtagandet spränger baksömmen. Du kan ej se det då du har skon på, men andra observera det så mycket lättare. Bruka skohorn vid påtagandet!

Då våta skor skola torka, fyll dem med papper eller torr säd och ställ dem på ett torrt ställe så, att även sulan kan torka.

Bruna skor rengöras bäst genom att tvättas i ljumt såpvatten.

- - -

Skodonen bli starka och skyddande mot väta, om ovanlädren smörjas med någon olja eller osaltat fett och sulorna med linolja.

En arbetssko, som smörjes dagligen, håller minst dubbelt så länge som eljes. Underlåt ej att smörja även sulan. Denna kommer ju först i beröring med markens fuktighet. Man kan till sulorna använda vanligt smörjfett, men för dem är dock linolja bäst.

Skor skola aldrig torkas i hög värme. Lädret blir då torrt och skört: skorna bli ej hållbara och ej heller vattentäta. Skor skola ej torkas i högre värmegrad än vanlig rumstemperatur. Idealet är att alltid ha två par skor i verket. Det ena paret står på tork, medan det andra användes.

Skodonen hålla mycket längre, om de efter en dags bruk få torka eller bli befriade från fotens utdunstningar. Detta möjliggöres genom att man har mer än ett par till ombyte.

Skoremmarne gå ej så fort upp, om man vid översta hålen i stället för att draga remmen inifrån och utåt, träder den utifrån och inåt, och sedan knyter en van- lig knut.

Begagnar du sulor i skorna, så tvätta dem emellanåt. Tänk efter vad som samlas i dem: fotsvett, gatsmuts, damm o. s. v.

Galoscher bibehålla glansen, om de tvättas i kallt vatten och gnidas med en lapp, belagd med något litet olja.

- - -

Ett sandkorn i lågskon är obehagligt nog att gå på. Men det är ej den största olägenketen av ett sådant. Denna består däri, att sandkornet äter hål på strumpan.

- - -

Använd ej i galoscher andra skor än sådana, där ovanlädret är hopsytt med skaftet. Om skon har s. k. molièreskärning, d. v. s. vid snöranordningens nedre del har lösa ändar, så äta dessa efterhand hål på galoschkanten.

Med galoscher följer den olägenketen, att fötternas utdunstning hindras. Det är därför av vikt att ej gå med galoscher i onödan och att alltid taga av dem inomhus.

De nya galoscherna användas när det är snö eller torrt, enär glansen då ej slites av dem såsom fallet är, då de ofta rengöras.

De gamla galoscherna, som blivit glanslösa och grå, brukar man då väglaget är smutsigt.

- - -

Knarrande skor äro en så stor plåga för omgivningen, att man måst smäda bärarne av dem med att uppfinna ordspråket, att detta oväsen betyder, att skorna ej äro betalda. Insmörj sulorna med linolja, så blir det snart slut på knarret.

Vad skornas borstning angår, är det nogast med klackarne (liksom det vid sopning är nogast med vrårna). Ty dem ser folk först.

Låt aldrig klacken bli sned! Detta gäller i all synnerhet damerna, på vilka det blir särskilt synligt, eftersom de ibland ha korta kjolar eller bära klänningen lyftad. Det gör detsamma huru fin man är annars, en sned klack förtar intrycket av det hela. Begagnar man låg klack vinner man icke blott, att den håller längre utan också åtskilligt annat, varom mera längre fram i detta kapitel.

Om du begagnar lågskor och har ett hål på strumpan, så är det det första i din klädsel, som faller i dagen.

Damerna böra ihågkomma, att ljusa skor och skor med spetsig tå göra att foten ser större ut än den är.

- - -

Strumporna, som, särskilt då herrarne sitta, tilldraga sig uppmärksamhet, måste vara rena, prydliga och, som redan är framhållet, passande för dräkten och skons karaktär. En tjock yllestrumpa mitt i sommaren eller till en handskskinnsko framkallar medlidsamma känslor hos åskådarne, liksom en tunn tråd- eller silkesstrumpa mitt i vintern eller till en grov sko.

För äldre herrar äro enfärgade strumpor i kulört bäst. Yngre kunna gärna begagna strumpor med mönster.

Brukar ni randiga strumpor, måste ni se till, att de ej äro snodda, så att ränderna gå mer eller mindre runt benet i stället för rakt ner. Rådet gäller lika mycket herrar i sportdräkt som damerna.

- - -

Ett kängsnöre skall ej kasseras därför att det gått av. Sys det samman väl, märkes ej skarven, och det blir lika bekvämt i användningen som ett nytt kängsnöre. Köper man några par åt gången och av samma sort har man den fördelen att man ej behöver kasta bort båda snörena, emedan det ena gått sönder.

- - -

En herre kan aldrig vara klädd i någon annan halsduk än självbindare. I synnerhet gäller detta långhalsduk.

Färdigheten att knyta ernås naturligtvis först efter någon tids övning, och man måste ha tålamod under denna övning. Belöningen kommer i det behagliga intryck man gör på omgivningen.

- - -

En nålskyddare är, som redan påpekats, ett oundgängligt bihang till kråsnålen.

Nålskyddaren (som har samma konstruktion som de nu, beklagligtvis, ur bruk komna hattnålsskyddarne och finns att köpa hos guldsmeden) har till uppgift att hindra att nålen åker upp ur halsduken och tappas. Men samtidigt är den ett skydd mot tjuvar - i stora folksamlingar bruka specialister på kråsnålar gå omkring och arbeta med framgång.

Nålskyddaren placeras i nålens spets. På så sätt skyddar den också nålens ägare att sticka sig på nålen.

- - -

Det finns herrar, som varenda morgon sätta bort tid med att hålla på att leta efter skjortknappen, kråsnålen o. s. v. Sådant är fullkomligt överflödigt, helst det också tar på nerverna, om man har bråttom. Tag till regel att alltid placera sådant innanför kragen där du har den liggande. Då vet du var du har det, när du behöver det.

Hur knäpper min herre sin löskrage? Om du knäpper på den vänstra sidan först och den högra sedan, skall den ge dig mycket förargelse, när du skall ta av den på kvällen. Men detta blir icke fallet, om du knäpper den högra sidan först.

Brukar du säga något, som ej står i barnböckerna, då du är sysselsatt med att ta på en hårt stärkt krage? Det är svårt att få knappen genom knapphålet, och detta framkallar din otålighet. Fukta knapphålet på avigsidan med litet vatten, så går det galant att knäppa.

Kragar och manschetter är det ofta ej nödvändigt att använda, men begagnas sådana måste de absolut vara rena. En smutsig krage väcker renliga personers vedervilja.

En smutsfläck på kläderna kan bero på en olyckshändelse, men den solkiga kragen blir ett tecken på osnygghet.

Innerkanten på manschetten och kragen blir först smutsig, och man skall ej vara dåraktig nog att tro, att det ej märkes. Tvärtom! Denna smutsrand kan avtorkas med en handduk doppad i vatten. Lite tvål på handduken höjer effekten av avtorkningen.

Om man varit ute i regn, så att krage eller skjortbröst fått vattenfläckar, måste ombyte ske, emedan man eljes ser ovårdad ut.

- - -

Om en herrhalsduk blivit sliten eller solkig, kasta ej bort den förr än du undersökt om den kan vändas. De flesta herrhalsdukar kunna vändas och bli då lika vackra som nya.

Ett bra sätt att förvara halsdukar är att hänga dem på ett band, som sträcker sig utefter garderobdörrens inre bredd.

- - -

I dräkten bör man icke vara så noga med något som med underkläderna.

Personer, som genom renlighet fått sina yttre sinnens iakttagelseförmåga skärpt, känna på lukten av andra människor, om dessa ha smutsiga underkläder. Luktar man snusk, så blir man en plåga för renliga människor och alltså avskydd av dem.

- - -

Underkläder, som skola bäras närmast kroppen, och som man köpt nya, böra ej begagnas utan föregående tvättning. Det har hänt att på detta sätt överförts sjukdomar, i synnerhet hudsjukdomar, som de varit behäftade med, vilka tillverkat underkläderna.

De mest välsydda byxor i världen kunna ej sitta väl, om man har kalsonger med dålig form. Se efter att kalsongerna nertill sluta väl till. Bäst sitta de kalsonger, där benet och nederkragen äro vävda i ett stycke. På illa konfektionerade kalsonger är skarven mellan benet och kragen formligen rynkad! En tunn sommarstrumpa ter sig avskräckande på en sådan klumpluns.

För att kalsongerna ej skola åka upp på benet, rekommenderas att sätta hällor av bomullsband i nederkragen. Denna hälla bör vara bred, eljes snor den sig och gör ont i hålfoten. Strykerskan får order att stryka hällan extra väl, så känns den behagligare än eljes.

Linne förvaras så, att det ej blir dammigt och ej gulnar.

Alla slags strump- och skjortärmhållare av gummi avrådas bestämt, enär de hindra blodomloppet och alltså grundlägga sjukdomstillstånd.

- - -

Vilka slags underkläder bör man begagna?

Först må det då sägas att användandet av särskilt nattlinne ej blott tjänar hälsan utan även befordrar renligheten. Ombytet kväll och morgon från dag- till nattlinne och tvärtom föranleder ett litet luftbad två gånger om dagen. En engelsk läkare anser ensamt detta ha fullt lika stor betydelse för hälsan som 14 dagars årlig semester.

Att svettas är nyttigt. Det är att avlägsna kroppsavfall, och allt kroppsavfall - avföring, urin, svett - är giftigt. Att lägga sig i ett svettigt linne är att lägga sig i förgiftat linne. Har man om dagen vistats i tobaksrök, så är allt vad man har på sig förgiftat, både med nikotin och koloxid. En lätt nattsvett är nyttig, i synnerhet för personer, som ej ha sådant kroppsarbete, att de svettas om dagen. Men att ej byta om ett sådant linne på morgonen är att tvinga svetten att "slå in", d. v. s. upptagas i kroppen genom huden och sålunda skada ämnesomsättningen, skaffa sig reumatism o. s. v.

Alltså skall man ha särskilt nattlinne. Varav bör detta bestå? Av pyjamas, d. v. s.: rock, byxor och väst av bomull eller silke? Nej! Och varför inte? All beklädnad skall vara likformigt fördelad över hela kroppen, eljes störes blodomloppet och ämnesomsättningen, båda oundgängliga hälsofaktorer. Är man iförd den där rocken och västen, blir livet allt för mycket omdaltat och blod drages dit. Skulle man vara bättre klädd någonstädes än övrigt, vore det om fötterna, ty konsten att sova är att tömma hjärnan och skicka blodet till fötterna. Men med de där byxorna bli fötterna bara! Det är hygienen vänd upp och ner! Så fort man rör sig, åka byxorna upp och lämna en del av benet obeklädd, vilket ytterligare framhäver dessa plaggs olämplighet. Underbenet hna nämligen stor betydelse för blodbildningen.

Pyjamasen blir slankig så snart den tvättats första gången, d. v. s. appreturen gått ur. Stundom äro de färgade med giftiga färger och sålunda åstadkommande nedsatt hälsa utan att man vet orsaken.

Färgen går snart ur och därför bli de bleka och fula. Är det siden, kunna de aldrig kokas, vadan utrotningen av i dem befintliga bakterier är omöjliggjord. Pyjamasens enda förtjänst är, att den håller med lorten. Men det är just en av dess värsta nackdelar. Man ser ej smutsen och frestas sålunda att bära den för länge.

Nattskjortan kan kokas vid tvätten. Den blir sålunda absolut ren. Genom sin konstruktion är den lättare att lufta än pyjamasdräkten, som också kostar betydligt mera, ehuru ej på långt när så hållbar som nattskjortan. Nattskjortan blir vit och som ny efter varje tvätt. Skjortan bekläder kroppen likformigt, om hon är riktigt konstruerad, d. v. s. knäppes uppifrån och ned och nedtill har formen av sovpåse. Sålunda betäckes hela kroppen, äveu fötterna, av nattskjortan. Otaliga personer skulle slippa sömnmedel, om de hade ett sålunda konstruerat nattlinne.

- - -

Har du lagt märke till hurudan löskragen är, då du får den från herrekiperingen? Den är helt lätt stärkt. Tygets trådar synas. Den verkar linne. För strykerskan existerar ett annat ideal: får hon som hon vill, stärker hon kragen så hårt och stryker den så noga, att den verkar porslin. Förhindra henne i att sålunda fördärva kragens utseende!

Styva och trånga kragar hindra blodomloppet och utöva tryck på viktiga nerver, vadan de, när de fått tillräckligt många år på sig, åstadkomma en rad av ledsamheter: störd ämnesomsättning, nervositet, komplikationer åt hjärnan, ja, t. o. m. förlamningar.

Brukar du styv krage, skall du alltså ha den vid. Därav följer ock det goda, att hals- och bröstpartier få den lufttillförsel och härdning, som är så viktig för hälsan.

- - -

Strykerskor höra ofta till de hänsynslösaste bland människor ifråga om andras egendom. De idas ej fukta randen av en nedvikt krage, innan de applicera strykjärnet därpå. Följaktligen brister kragen ofta i kanten och är alltså oanvändbar. Strykerskan finner det blott i sin ordning; hon tar t. o. m. betalt för att hon förstör den henne anförtrodda egendomen.

Men om hon till mig lämnade en packe brevpapper för att få det firmatryckt och jag lämnade tillbaka hälften söndertrasat, då skulle man få höra på annat!

Jag brukar lova 10 öre extra i betalning pr krage, som återkommer hel. Det betalar sig, kan jag försäkra. Ju mer porslinsartad man tillåter strykerskan att göra kragen, dess större risk löper man att hon skall bända sönder den.

- - -

Bruka ren näsduk! Hos bönderna får man höra en gåta, som lyder så här: "Vad är det, som bönderna kasta bort, men som herrskaperna stoppa i fickan?" Svaret är ett kort och mycket expressivt namn på vår näsas uttömningar, för vars avlägsnande bönderna begagna nypan. Det ligger i detsamma en erinran om, att idealet i detta fall ej har nåtts av andra än japanerna, som snyta sig i papper och bränna upp det.

Ett är faktiskt: att en smutsig näsduk eller en snuvpatients genomblöta dito gör ett vidrigt intryck på dem, som bli nödgade att åse hanterandet av detta plagg. Inte minst obehagligt blir det för dem, som veta vilken ypperlig härd av bakteriekultur en dylik näsduk utgör.

Den allra elegantaste dräkt kan ej utplåna utan fast hellre framhäver den det dåliga intrycket av en näsduk av här skildrad art.

Brukar du näsduk som är kulört, har en kulört kant e. dyl., så låt den aldrig ersätta servetten, då du äter frukt eller bär eller förtär safter. Frukt- eller bärfärgen är nämligen äkta och går ej ur annorledes än genom plaggets nedläggande i kokhett vatten, och detta tar vanligtvis kulören av näsduken.

- - -

Jag var en gång i Borås och höll föredrag om Strindberg. Ett par av mina herrbekanta därstädes berättade mig påföljande dag att en ung dam, på vilkens omdöme de syntes sätta mycket värde, yttrat sig fördelaktigt om talet och mycket fördelaktigt om - min klädsel, som hon framhållit som ett mönster av korrekthet. Hon beklagade bara, att jag skulle störa helhetsintrycket därav genom att ena gången snyta mig i en kulört, andra gången i en vit näsduk, men hon var älskvärd nog att antaga, att det berodde på distraktion.

Jag hade ej förmånen att träffa henne personligen och måste därför använda mina nämnda herrbekanta som mellanhand för att delge henne följande lilla föreläsning och sålunda göra klart för henne, att någon distraktion ej ägt rum från min sida, men väl bristande iakttagelse å hennes.

En person, som älskar renlighet, använder alltid två näsdukar: en att snyta sig i och en varmed han torkar av sig svett, tar smuts ur ögonen o. s. v. Det verkar frånstötande att tänka sig och än mer att se någon ena stunden snyta sig och andra stunden gno hals, läppar o. s. v. med samma plagg.

Jag hade brukat den vita när jag putsade näsan och den kulörta när jag torkade svetten ur pannan - ingendera mer än en gång. Ty dylika toalettbestyr inför publiken få ej tagas till annat än när den yttersta nödvändighet kräver det.

- - -

Begagna ej för trånga handskar! Handen förefaller då större än den är, om köttet väller ur den, och alla rörelser bli tafatta.

I mörka handskar ser handen mindre ut än i ljusa, och då särskilt tvättskinnshandskar.

- - -

Svettrand å hatten undgås, om man lägger läskpapper under svettremmen och ofta ombyter det.

- - -

Packa ej in kläder under sommaren med malpulver, vars obehagliga lukt sitter i halva vintern!

- - -

Häng aldrig in smutsiga eller dammiga kläder och ställ aldrig in smutsiga skodon i garderoben. Rengör dem först! Det kan nog bli orent och osunt där ändå!

Torka ut dina garderober, eljes bli de och dina kläder pesthärdar. Det kan ske bl. a. genom att ställa in ett fat med salt, som drar till sig fukten. Denna får så avdunsta på spiseln, och saltet är åter brukbart för ändamålet.

- - -

Bruka aldrig i din dräkt något, som ger sig ut för att vara annat än det är. En brosch av guld är fint att ha, men icke en av mässing, som imiterar guld. Ett ylleliv är fint och bra, men ett bomullsliv som låtsas vara siden, är tarvligt. Falska pärlor, diamanter o. dyl. är simpelt. Med att begagna dylika efterapningar bedrager man ingen. Alla andra tycka att man är en löjlig och hycklande person, som vill ge sig ut för något annat än man är. En fin person, en person med sund självkänsla brukar få prydnader och aldrig oäkta sådana eller över huvud något imiterat. Därtill håller han sig för god.

- - -

Allt bjäfs, all grannlåt - stora eller många ringar, örhängen, fjädrar och diverse dingelidang - är tecken på okultiverad smak.

Prydnader böra alltid ha ett sken av berättigande, eljes äro de fördömliga liksom allt annat överflödigt påhäng. "Det är sanningens triumf att lögnen för att bli trodd måste ha ett sken av sanning", säger en författare. En brosch, ett bröstspänne, ett skärpspänne, en hårkam i en dams håruppsättning, en urkedja, manschett- och bröstknappar o. s. v. äro behövlighetssaker eller affektera detta med visst skäl. Dylika prydnader må man sålunda ha - ju enklare de äro, dess finare - men däremot icke sådana, som ej ha någon praktisk uppgift, eller låtsas ha det. Alltså icke örringar, fingerringar (undantagandes förlovnings- och vigselringen och någon ring som är ordensmärke eller dyl.) m. fl. sådana ting.

Denna idé är tillämplig i allt som hör till dräkten, och särskilt böra damerna ihågkomma det vid garnering: ingenting får vara löst påhäng utan ha eller synas ha en praktisk uppgift.

- - -

En kvinna med skönhetssinne och verklig smak är icke okunnig om vilken färg, som passar henne bäst. I den färgen - eventuellt färgsammansättningen - bör det huvudsakliga i hennes garderob gå. En sådan kvinna handlar även ekonomiskt klokt, ty i stället för att skaffa sig en ny dräkt av en ny färg, kan hon genom en enkel omrangering av snitt och garnityr å en äldre dräkt av hennes egen "livfärg" te sig som vore hon iförd en alldeles ny dress.

De, som hon vill behaga, äro vana att se henne i en viss färg - att de se henne i en blott moderniserad dräkt ana de inte. Detta är en av fördelarna för den kvinna, som funnit den färg, som passar henne bäst.

- - -

En herrmössa med skärm bör aldrig begagnas av en dam. Det blir något manhaftigt över henne på det sättet, och även den allra fördomsfriaste man finner det oskönt. Det är ju heller icke någon brist på klädsamma plagg för damernas huvuden, så att de behöva göra dylika strandhugg på herrarnes område.

Och varför eftersträva en del kvinnor att se ut som karlar? Blygas de för sitt eget kön? Eller äro de inte några riktiga kvinnor?

"Polka"-håret är en yttring av samma okvinnlighet.

- - -

I en dams dräkt bör aldrig ryggslutet markeras genom garneringar e. dyl. på kjolar och kappor. Det är en så pass prosaisk kroppsdel, att det ej finns någon anledning att särskilt påminna om dess existens. Kan man tänka sig något löjligare än en dam med rosett eller en vid varje rörelse vippande duska på stjärten?

- - -

Släpet är nu lyckligtvis av modet utdömt men det är alltid risk för att det skall komma igen, hur löjligt och ohygieniskt det än är. Då man såg en dylik vandrande gatsoperska, tänkte man alltid på, huru hennes underkjolar skulle se ut. Och en kjol, som släpade i spott och upphostningar, medförde ofta tuberkel-, difteri- och annan smitta till såväl det egna hemmet som andras.

- - -

De korta ärmarne äro orsaken till många av damernas sjukdomar. I den nakna armen blir kroppstemperaturen nedsatt, vilket betyder stört blodomlopp, och ju längre en kroppsdel är från hjärtat, dess riskablare är det att utsätta den för en sådan risk. Följden är reumatism, huvud- och tandvärk m. m.

Av samma skäl skola barn ej gå bararmade och barbenta.

Endast ovanligt vackra armar kunna exponeras nakna, och det är allt för gott om mindre välbildade armar. Ha de så en genom kontors- eller annat arbete rödnött armbåge, eller fryser vederbörande, så att armen blir blåröd eller företer gåshud, blir intrycket oaptitligt.

- - -

En dam bör som regel vid fotografering ej ta helbild om hon är iklädd en modern dräkt, helst om denna är mera ytterlighetsgående. Om några år, då dräkten är omodern, verkar den avbildade gammal, att ej säga löjlig. Ej minst gäller detta hatten.

- - -

Damerna - och även herrarne - böra vid beställning av kläder taga i betraktande vilken färg som passar dem.

Denna färgskala är att rekommendera:

blondiner: himmelsblå, men även ljusgrönt (dock ej för damer med rött ansikte);

brunetta: blått, men även guldgult och högrött (då genom kontrastverkan);

rödhåriga: grönt.

Vitt passar endast ungdom.

Svart och grönt kan brukas av alla åldrar.

Violett och brunt passar bäst för den mognare åldern.

Tillse att damhatten ej svär emot dräkten! Har man ej råd att ha flere hattar, är det bäst att hålla sig till de neutrala färgerna. Svart och vitt äro ju inga färger alls.

- - -

Korpulenta damer tillrådas:

att ej markera midjan;

att ej använda rund eller fyrkantig urringning;

att ej använda ljus besättning;

att ej använda åtsittande ärmar;

att ej använda ljusa tyger till kappor och klänningar, mönstrat endast om det är enfärgat;

att ej bruka ljusa strumpor.

- - -

S. k. djurprydnader bäras aldrig av damer med god smak.

Dylika brukades under den flydda tid, då människan stod så lågt, att hon ej förstod att skydda sig för kölden på annat sätt än genom att svepa sig i djurhudar. Kampen mot vilddjuren var en så väsentlig del av tillvaron, att en jägare hugfäste sin bragd med att kläda sig eller sin kvinna i huden av det djur, han besegrat. Vi ha lyckligtvis en högre kultur, och en var, som förstått det, ställer sig ej godvilligt på barbarståndpunkten. Och än mindre kan det komma ifråga att finna den prydlig!

En hop djursvansar - vilken prydnad! Jag såg en gång en dam, som hade tio djursvansar på muffen och sex på boan, som till på köpet var kastad över axeln, så att tre av svansarne hängde bak! Det var omöjligt att hålla sig för skratt, så löjlig såg hon ut.

Rovdjursklor och grinande rovdjursgap framkalla en känsla av obehag. Det är fast obegripligt, att någon kan tro sig göra ett gott intryck med att fram och bak vara behängd med dylika erinringar om blodtörst och vildhet. Ty därom bära de vittne, vare sig man tänker på ifrågavarande djur eller deras jägare. Jakten på pälsverksdjuren är ofta förenad med en så oerhörd grymhet, att bärarinnan av det förföljda och dödade djurets skinn skulle svimma ensamt av en naturtrogen skildring av ohyggligheten.

Varje omdömesgill människa måste, då hon möter en dam med djurprydnader, fråga sig: Är du hjärtlös eller är du bara tanklös? Ett tredje gives icke.

- - -

I kort sammandrag återgivas här tre läkareuttalanden om boan:

I Hygienisk Revy (utgiven av professor Torsten Thunberg) berättas: Hudutslag på grund av färgat pälsverk ha konstaterats i medicinska kretsar i Amerika. Ekzemet uppträder på halsen, handlederna o. s. v. där det färgade pälsverket ligger an mot huden. Det anses vara det kemiska ämnet parafenylendiamin (på sin tid ett bekant hårfärgningsmedel), som orsakar sjukdomen. Ämnet ifråga användes inom pälsvaruindustrien för att framkalla sådana ädla bruna eller svarta färgnyanser, som pälsverket i sig självt saknar. Som färgningsmedel för människohår är parafenylendiamin förbjudet i Tyskland och Frankrike.

I Hälsovännen (utgiven av d:r Henrik Berg) skrives: Boan ligger så varm och skön kring kvinnohalsen - och ägarinnan anar ej följden. Genom överdriven värme å halspartiet blir förkylning lätt följd. Heshet och hosta komma, snuva och bröstvärk, och doktorn och apotekaren få mycket att göra.

Härdning av hals och bröst medels daglig tvättning med kallt vatten är ett utomordentligt sätt att skydda sig för förkylningar. Boan bör reserveras åt gamla fruntimmer och åt redan sjuka. Unga och friska Evas döttrar böra om boan tänka: Vackra boa, mig får du ej i din farliga omfamning.

I samma anda yttrar den danska läkaren d:r Regine Grönberg-Petersen: Då pälskragen ej är porös, tillbakahåller den skadliga ämnesomsättningsprodukter. Den förkyler huden, som till följd därav ej blir i stånd att i rätt tid och på rätt sätt reagera för temperaturväxlingar. En sensibel kvinnohals, d. v. s. en, som lider av lättare kronisk katarr, skyddas i kallt och kyligt väder bäst av en kravatt eller halsduk av poröst bomullstyg, som kan bäras under ytterplaggen. Men katarren bör behandlas och huden efter hand härdas så, att ingen särsklld halsbeklädnad behöves.

- - -

Imiterade pälsverk erhållas i de större damskrädderierna. Särskilt illusoriska äro imitationerna i säl och persian. De bättre kvalitéerna äro lättare att bära än skinn, bli ej så blaskiga i väta och äro hållbarare att slita på än skinn.

Även de större efterkravsaffärerna föra imiterade pälsverk, vanligen dock ej de högsta kvalitéerna.

De större herrskräddarne tillverka också på beställning pälskragar och pälsar av imiterat skinn.

- - -

Till de större njutningarna i livet hör att se en människa gå vackert. En vacker gång skall andas hälsa, behag och kraft.

Det är vanligt att män gå vackert. Undantag härifrån bilda egentligen blott militärer och präster. Militärernas onaturliga, uppstramade hållning omöjliggör en vacker gång. Den kraft de avse att utveckla blir brutalitet och förtar gångens behag. Ställningsstegen äro kulmen på den militära klumpigheten.

Prästens försök att iakttaga en viss värdighet ger honom en annan art av onaturlig hållning med åtföljande släpighet i gången.

Men se på en bildad människa utanför dessa bägge yrkesgrupper, en för vilken tillgjordhet är främmande - se på en student, när han blivit så torr bakom öronen att han förstår att manligheten ej består i att härma gubbarne, som behöva en käpp som reserv åt de sprattliga benen. Se på en ung läkare, en ung tjänsteman. Kraften är parad med en elasticitet av oefterhärmligt behag. Gången andas behag och livsglädje.

Tyvärr är det i våra städer regel, att damerna avsagt sig gåendets njutning och därmed gåendets behagutveckling. De ha nämligen förbisett, att en vacker gång icke är möjlig utan en vacker fot. Den vackra foten kräver en sko, som är uttrycket för naturens egen form, naturens egna linjer. Men i det fallet ha damerna böjt sig för ett modeslaveri, som fullständigt tappat kontakten med naturen.

Den dummaste yttringen härav är den sko, som till klack har en syl, vilken till på köpet är placerad under hålfoten. Avsikten härmed är att foten skall se liten ut - klackens förläggande under hålfoten i stället för hälen skulle göra, att foten såge kortare ut. Som vanligt, då man vill dölja något, uppnås det motsatta resultatet. Då en större del av foten ligger där endast hälen skulle ligga, får åskådaren det intrycket, att allt detta är häl och att alltså skons ägarinna är en ryslig klumpmaja. Ofta äro också dessa klackar sneda, och man undrar inte på det. En häl av tredubbel storlek skall givetvis ha en tyngd, inför vilken inga klackar kunna stå sig.

Den s. k. militärklacken är naturligen något bättre. Men ej mycket. Den måste ge en felaktig gång eftersom den är för hög - vad en klack är över två centimeter hög är den estetiskt och - såsom vi här nedan skola visa - hygieniskt av ondo. Den vackraste gången får man av en sko, som ej har någon klack alls, såsom t. ex. de ryska sandalerna.

Min ärade unga läsarinna, tillåt mig föreslå dig att i morgon bittida anställa ett litet prov!

Så fort du stigit ur sängen drar du på dig strumporna och sätter på skorna. Då detta är gjort, drar du av dig nattlinnet och ställer dig framför spegeln. Vad finner du? Jo, att du har en avskyvärd hållning! Den höga klacken ger inte bara foten utan hela kroppen en onaturlig, d. v. s. ful hållning. Och sådan presenterar du dig å gatan dag ut och dag in även för dem, som du vill tjusa. Man måste tro, att du är illa växt - om man inte vill tro, att du är dum. Vilket föredrar du?

Se själv på en herre och en dam ute å promenad! Han spänstig och upprätt, människans härliga särmärke i varelsekedjan; hon med ryggen i krum. Han går tyst, hennes klackar klappra mot trottoarstenen på grund av fotens oriktiga ställning. Se bara huru ledigt han för sin fot, huru fult hon - hon går knäigt, som det heter.

Det var någon, som inbillat dig att du skall se längre ut med hög klack. Varför eftersträvar du att se lång ut? Storvuxenhet är en förmån, om man skall bli gardist, polis eller något dylikt, men av platt ingen betydelse för en flicka. Flertalet män tycka om små kvinnor. En kortväxt man giljar ej gärna till en dam på sex fot och en tvärhand. Den lilla kvinnan har sålunda både de stor- och småvuxna männen att välja på, och statistiken har också ådagalagt, att av de små kvinnorna bli en mycket större procent gifta än av de långa.

Det är ej nog med att en sko är konstruerad efter fotens form, den måste också vara tillräckligt stor. Får foten ej vidga ut sig tillräckligt, då man stiger ned på densamma, måste tån därvid så att säga draga sig tillbaka i stället för att skjuta fram i hela sin längd, och blir gången oledig redan därav. Ytterligt få människor ha tillfälle att så noga betrakta din fot, att de hinna lägga märke till om du har ett skonummer större eller mindre, men alla märka om du går illa.

Allt som är onaturligt, är ej blott fult utan också hälsovidrigt.

Trånga skor åstadkomma stört blodomlopp. Detta betyder ej blott huvudvärk, hjärtklappning, nervositet o. s. v., utan ofta även dålig hy.

Hälsosammast är, som sagt, ingen klack alls. Men förekommer dock sådan, måste den vara låg och framför allt sitta under hälen, vars ben stå i förbindelse med den övriga benstommen, och just därför är avsedd att stiga på.

Ju högre klacken är, och dess galnare den sitter, dess större skada gör den. Den onaturliga ställningen irriterar nerver, som inte äro avsedda för en sådan påkänning och följaktligen bli överansträngda med allmän nervositet som följd. Varje steg, som en sådan toka tar, ger åt ryggraden en skadlig knyck. När dessa knyckar summerats ihop tillräckligt många år, har ryggmärgen tagit skada. "Det är inte sagt att Gud betalar vid veckans slut, men han betalar", sade drottning Anna av Österrike.

Särskilt farlig är den höga klacken för kvinnoma, emedan den därigenom uppkomna onaturliga kroppsställningen förändrar läget å vissa inre organ, varav följa matsmältningsbesvärligheter och underlivslidanden. Det farligaste är att livmodern förändrar läge, varav följden är försvårade, ofta ohyggligt plågsamma förlossningar.

Icke blott avstå den vackra foten och den vackra gången utan rent av lägga sig upp med den fula foten, den fula gången, plågan för tillfället och den brutna hälsan i framtiden!

Men ej blott de inre organen lida, utan fotens senor misshandlas grundligt.

För varje steg en kvinna med en sådan klack tar, jullra fot och ben till ett tag. Vadbenet utsättes för en ytterligt skadlig påfrestning, som i sinom tid kommer att ge vederbörande svåra lidanden. Däremot stiger hon stadigt på en låg och bred klack.

De höga klackarne äro en vanlig orsak till korpulens, varför kvinnoma med skäl äro så rädda. Ingenting visar så som korpulensen, att en kvinna ej längre är ung - en eller annan ung dam kan vara fet, men det beror på sjuklighet eller övergödning, och dessa undantag upphäva ej regeln.

En kvinna med höga klackar har svårt för att gå. Sålunda får hon för lite rörelse. Följden därav blir bristande ämnesomsättning och fetma. Fetman är alltid ett tecken på, att man ej är frisk.

- - -

Det är sannerligen inte roligt att arbeta för kvinnans likställighet med mannen så länge en så stor del av kvinnosläktet på detta sätt örfilar upp det sunda förnuftet och ger dem vapen i händerna, vilka betrakta och behandla kvinnan som en andligen underlägsen varelse.

- - -

Överallt i vårt land ha läkarne kunnat konstatera, att underlivslidanden numera äro vanliga bland de unga kvinnorna. Då man vet, att en kvinna är vad hennes underliv är, förskräckes man över att de, som skulle vara den strålande hälsan, äro sjuka och sjuka på ett sätt som gör dem obekväma för moderskapet, kvinnans främsta uppgift, ty vad en kvinna än må vara, om hon ej fyllt den uppgiften, så är hon en varelse, som förtelat sin huvudkallelse. Det är framför allt de höga klackarne, som åstadkommit denna allmänna kvinnosjukdom, som är en källa till djup sorg för varje fosterlandsvän, emedan - om den får fortgå - följderna därav bli hela vår folkstams fysiska försämring; och det är den svenska läkarekårens skam att ej ha slagit död på detta vanvettiga mod, som ej blott de nuvarande utan även de kommande generationerna så hårt få lida för.
pandora charms à vendre
パンドラネックレスのアイデア
colar pandora

Tvillingmamma

När livet ger en dubbel gåva

 

Det föds tvillingar varje dag och mellan 1-3 % av alla graviditeter resulterar i tvillingfödslar. Tvillingarna kan vara enäggstvillingar. Då delar de samma uppsättning DNA och därmed är lika som bär. Eller så är de tvåäggstvillingar. Då är deras DNA är lika olika som hos vanliga syskon. 

Att få besked att man väntar tvillingar kan vara chockartat till en början. Få förväntar sig det och upplever kanske initialt att utmaningen känns övermäktig. Alla vi som fått tvillingar vet att det innebär en del extra jobb, slit och sömnbrist, men det ger också dubbelt tillbaka. Man får två av livets finaste gåvor, istället för en! Denna blogg handlar om livet som tvillingmamma med alla utmaningar vi som familj ställs inför - känslomässiga såväl som praktiska - men mest handlar den om lyckan i att få vara just tvillingmamma.

 

 

Tidigare skrevs denna blogg av Johanna som själv var mamma till tvillingar och förutom inlägg om hennes barn och familjeliv, skrev hon en hel del om sina hobbyer: inredning, pyssel, fotografi, samt de två katterna. Vill du fortsätta följa Johanna så rekommenderar jag hennes Instagram.

När det är dags

24 nov 2017

Jag kom att tänka på döden häromdagen. Vi nåddes av budet att en gammal släkting till mig gick bort. Jag lärde aldrig känna henne. Hon var min pappas faster, en släkting som man träffade på släktkalas men som jag inte hade någon personlig relation till. Pappa ringde mig och berättade att hon hade gått bort och han önskade att jag, om jag bara orkade och hann, skulle vara med på begravningen. För pappas skulle kan jag tänka mig det. Han behöver mitt stöd. Men det jag kom att tänka på var en händelse när jag var ännu yngre än vad jag är nu.

Skrev mitt testamente när jag var 23

Jo, det är några år sedan nu, men jag fick en utlandspostering, som militär. Jag fick bra betalt och jag hade precis gjort min militärtjänst, när jag blev tilflrågad om att ingå i en trupp utomlands. Jag säger inte var. Det hör inte hit. Den annorlunda uppgiften jag fick innan jag skulle åka iväg, var att skriva mitt testamente. Det var jättesvårt. Dels ägde jag inte särskilt mycket, men det svåra var att tänka igenom en sådan situation, att jag skulle vara död. Vad ville jag testamentera bort? Och till vem? Hur ville jag ha min begravning?

Bra att vara förberedd

När man är 23 tänker man inte att man ska dö. Men jag gjorde som jag blivit tillsagd. Jag skrev mitt testamente och så låste de in det i ett bombsäkert fack. Jag åkte på min utlandspostering och kom hem väl behållen. Jag kom att tänka på det när min pappa ringde om begravningen av hans faster – att det är bra att vara förberedd innan det är dags. Det finns en fin begravningsentreprenör som håller begravningar i Stockholm. Om du vill vara väl förberedd, fastän du är ung, kan du skriva ett testamente och be dem förvara det på ett säkert ställe, eller om du har en advokat kan du be hen förvara det åt dig. Eller så har du det hemma, men på ett säkert ställe, som dina anhöriga kan hitta, efter att det blivit dags för dig.

Engagerade föräldrar får engagerade barn!

11 nov 2017

Jag var på föreläsning häromdagen. En psykolog och sociolog som pratade om föräldraskap. Låter det bekant? Det var Hem och Skola föreningen. Och det var en väldigt intressant föreläsning. Jag blev riktigt glad av den, eftersom de sa att även om man känner sig misslyckad och märker att barnen inte alls lyssnar, så gör de det, ändå. På sitt sätt. Och vi, föräldrar ska inte oroa oss. Istället för att lyssna på oss, gör de som vi gör. Är vi engagerade och empatiska människor, blir våra barn det också. Fast ibland kan man ju undra...

Samla in pengar till klassresan

Min son lovade att sälja godis och kakor för att tjäna pengar till klassen och en klassresa. Det som hände var att i slutändan var det jag som fick punga ut med femhundra kronor till godiset och kakorna eftersom han hade "glömt" att sälja dem. Så kul var det. Och så "engagerad" var han. Men jag har lovat mig själv och barnens pappa, att inte vara besviken. Och med tanke på den senaste föreläsningen ska jag backa och ta det lugnt.

Barn är fantastiska – för det mesta

Barn är bra, för de lär oss vuxna en massa, om oss själva och om livet. Barn är starka, trots att de ser svaga ut. De ser klarare än vi vuxna, kanske för att de inte har alla våra skygglappar, våra akademiska analyser, vårt "logiska" tänkande, som gör att vi inte ser klart. Barn är klarsynta, just för att de inte har allt det. De ser saker och ting precis för vad det är. Det är vi som ska lära av våra barn, och se saker och ting exakt för vad de är.

Dubbel glädje eller dubbel panik?

28 okt 2017

Alla säger att det är dubbel glädje att få tvillingar. Jo, man tackar. Ibland är det dubbel panik också. Framför allt när lillebror är med och ska göra PRECIS allt som storasyskon gör. Då önskar man att man kunde dela på sig själv; en som tog hand om tvillingarna och en annan som tog hand om lillebror. Hur gör andra mammor och pappor? Är de alltid så där sansade och tystlåtna som när man träffar dem på öppna förskolor, tvillingträffar och barnkalas? Då är det mest jag som låter. Och så barnen förstås. Jag får alltid intrycket av att alla andras ungar är så städade, men inte mina.

Andra föräldrar som skiljer sig – hur hinner de?

Jag pratade med en mamma, som bara råkade nämna, att de skulle skilja sig hon och hennes man. Själv fattar jag inte hur någon hinner med att gräla, än mindre skilja sig? Jag hinner knappt tänka en enda tanke längre. Så känns det som. Och får jag en enda ledig stund, då vill jag bara sova. Hon berättade att de också hade tagit kontakt med en jurist, en advokat. Hur har folk råd med egna advokater? Är det inte dyrt nog med barn? Vad är kostnaderna för juridisk rådgivning? Som tur är anser både barnens pappa och jag, att det är tur att vi har varandra. Hur skulle man annars klara av småbarnsåren?

Tänk på detta innan du flyttar

2 okt 2017

Ska du flytta? Grattis i så fall! Du kanske har hittat din drömbostad? Då är det många roliga saker som väntar dig; planera möblering, köpa nytt eller återanvända det du redan samlat på dig? Det enda som är jobbigt är själva flytten, det känner du säkert redan till. Många är de som har våndats över den. Därför kommer bra tips här från bloggen Allt inför flytten.

Att tänka på innan flytten

 • Anmäl flytten till Skatteverket. Det är viktigt att du gör en adressändring. Be att du får eftersändning till din nya adress.
 • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se över vad som gäller i din nya bostad.
 • Säg upp eventuella abonnemang. Förut flyttade man abonnemanget med hemtelefonen. Numera är det inte så många som har det, men du kan behöva byta bredbandet.
 • Skicka flyttkort, eller meddela dina vänner om vart du ska flytta. De lär uppskatta att få dina nya adress.
 • Hyr bil. Många är ute i sista sekunden då de ska hyra ett lämpligt fordon för transporten. Det här kan ställa till det, eftersom många flyttar i slutet av monaden då de flesta får tillgång till sin nya bostad den första i månaden. Så boka tidigt så slipper du hålla på med släp eller en mindre bil.
 • Packa i tid och packa rätt. Att stressa då du packar gör att det inte blir någn bra packning. Det är lätt att slarva och att känsliga saker går sönder. Packa i god tid och gör det lätt för er. Då ni packar kan ni redan nu planera vilka saker som ska vara i vilka rum och färgsätta packlådorna efter det. Packa också sist de saker ni kommer att behöva i köket, så ni snabbt hittar dem när ni väl är framme i lägenheten. Det som finns i köket och badrummet är saker ni först kommer att behöva på det nya stället.
 • Ska du anlita en flyttfirma? Du vet väl att du kan göra ett RUT-avdrag på kostnaden på flyttfirman. Du får alltså dra av hälften av arbetskostnaden med ett tak om 25 000 kronor per år. Ta referenser på flyttfirman så du vet att de är bra och att de omfattas av försäkring ifall något går sönder under flytten.

Vi behöver bättre barnrättsskydd!

29 sep 2017

När det kommer till barn, kommer vi in på ett minerat område. Skriver vi om barn, önskar vi att alla barn kunde få växa upp i en underbar miljö, med två goda föräldrar som gör allt för att deras barn ska ha det så bra som möjligt. Det är vad vi önskar oss. Ser vi på verkligheten, ser vi något annat. Vi ser att de flesta föräldrar är bra och goda föräldrar, men inte alla. Så långt är allt gott när vi ser på barnen till de goda och bra föräldrarna. Alla har brister, ingen är perfekt, och även de goda och bra föräldrarna har det. De har brister, men så länge de är måna om och ser till sina barns bästa, gör inte det så mycket att de har sina brister och skavanker.

Barn behöver bättre rättssäkerhet

Det är så mycket svårare när barn har föräldrar som inte kan, eller vill, möta sina barns behov och heller inte ser till barnets bästa. Och det är här det svåra kommer. Barn har ett alldeles för dålig rättssäkerhet i Sverige. I vårt land där vi tror att vi har en bred och omfattande rättssäkerhet för alla. Enligt bloggen http://www.riksbryggan.se kan man läsa:

Samhället har som skyldighet att erbjuda ett heltäckande rättsskydd för våra barn. Alla barn ska kunna känna att de litar på att såväl myndigheter som föräldrar står på deras sida närhelst de hamnar i en situation som involverar rättsväsendet. Detta är dock inte alltid fallet. Många barn faller genom skyddsnätet och det är dags att samhället börjar satsa mer resurser på att se till att varje barn får ett fullgott rättsskydd oavsett bakgrund.

Våra barn har rätt till samhällets skydd om de har föräldrar som utsätter dem för övergrepp, våld, hot om övergrepp och våld. De har rätt att få växa upp utan allt detta, de har rätt till skola, skydd och rätt till en bra barndom.

Inga samvetskval låta någon annan städa

20 sep 2017

När man har barn, små eller stora barn ska man inte ha dåligt samvete om man låter någon annan städa. Det tycker jag i alla fall. Med RUT-avdraget blir det inte dyrt. Jag är glad att det inte längre bara är rika människor som har råd att anlita städhjälp. De städare som kommer hem till mig, är så långt borta som man bara kan tänka sig pigor från förr i tiden. Det är jag glad för. Den typen av människor och tjänster vill jag inte ha. Däremot ser jag städare som kommer hem till mig och är stolta och glada över sitt arbete. Jag pratar om Städenergi som gör storstädning i Stockholm.

Provstädning för halva priset

Man kan få en provstädning för hälften av det de annars tar. Jag antar att det är för att man ska få prova på hur det är att få det städat hemma hos sig. De har också en nöjd-kund-garanti, vilket innebär för dig som kund att är du inte nöjd, får du pengarna tillbaka. De använder sig av en checklista för att säkerställa att man får det ordentligt städat där hemma. En storstädning i Stockholm kan göras om du startar ett abonnemang med hemstädning och då får man fönsterputsning och det ingår i priset och då slipper du framkörningsavgifter.

Detta ingår i deras storstädning:

 • Rengöring av golvlister, dörrfoder, dörrar, elkontakter, lysknappar
 • Rengöring av element
 • Rengöring av luftventiler
 • Dammsugning av möbler/soffa
 • Kyl, sval och frys rengörs utvändigt
 • Ugn både in- och utvändigt samt även rengöring av ugnsplåtar
 • Skåpluckor/skåpsdörrar rengörs
 • Rengöring av toalettstol och tvättställ
 • Rengöring av badkar, in- och utvändigt samt under badkaret
 • Golvbrunnar öppnas och rengörs inuti
 • Varför bara en vårdnadshavare?

  14 sep 2017

  Ibland händer det att en mamma blir ensam med sitt, eller sina barn. Det kan vara ifall pappan inte har tänkt sig bli pappa och blir det ofrivilligt. Eller då en pappa inte vill ta sitt ansvar för ett eller flera barn. I Sverige och i våra nordliga grannländer är det inte alltför svårt att bli ensam mamma. I alla fall är det inte så stigmatiserat som det till exempel var på 1950- och 60-talet, då barnen kallades "horungar" om mamman inte var gift då hon fick barn. I dag skulle ingen kalla ett barn för horunge av den anledningen. Att vara ensamstående mamma kan ändå vara tufft, i alla fall för ekonomin; att ensam bära ansvaret för familjens försörjning. Men denna blogg ska inte handla om det, utan om fall där det har funnits två vårdnadshavare, men då en av dem kräver ensam vårdnad, och varför det blir som det blir.

  Alla föräldrar är inte bra föräldrar

  De allra, allra flesta är bra föräldrar, eller "good enough". De duger som föräldrar, de är inte missbrukare, psykiskt sjuka, kriminella, våldsamma eller utsätter sina egna barn för övergrepp; psykiska eller fysiska. De flesta människor är bra för sina barn. Men alla är inte det. Vi glömmer lätt denna sanning, eller vi kanske inte vill veta av att det faktiskt är så. Det finns våldsamma föräldrar, som inte ska ha barn. Det finns ett fåtal som förgriper sig på sina egna barn. Och de barnen måste omedelbart tas ur en sådan miljö. Åtminstone om man ska tro barnpsykologer, och det bör man. De vet mer än oss andra om hur dåligt barn som lever i en sådan miljö kan må.

  De som inte är bra ska inte ha vårdnad

  De få fall, där föräldrarna inte är bra för sina barn, ska inte vara vårdnadshavare. Och här måste svenska myndigheter våga gå in och skydda dem. Våra myndigheter har den makten att plocka barn som inte mår bra hos någon förälder och erbjuda den andra föräldern, om den är bra för barn, att få ensam vårdnad om barn. I våra svenska lagar står det att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet. Barn ska skyddas och har rätt att växa upp utan våld och övergrepp. Vill du läsa mer om detta ämne, läs här.

  Ska du ha fest, eller?

  8 sep 2017

  Att ha fest är roligt! Inte bara själva tillställningen, att få klä sig fint, ta på smycken, sminka sig fin och träffa roliga människor, utan även förberedelserna. Och själva förberedelserna kan vara svåra att göra, just för att det kräver att man planerar, tänker ut saker i förväg som kan få igång en riktig feststämning. Hur gör man det? Ska man ha spel, lekar, tipspromenad? Känner gästerna varandra innan de kommer? Hur ska festen se ut? Och vad är det för slags fest? Är det en bröllopsfest är det väldigt givet vad festen ska handla om. I centrum för själva bröllopsfesten ska ju brudparet vara. Här är det de som bestämmer allt, men även du som planerar och kanske är värd för festen kan tänka ut roliga saker för alla gäster.

  Partytält eller bardisk?

  Ska festen vara utomhus? Allt fler bröllop, inklusive vigselakten sker ju numera utomhus. Hittar man en riktigt vacker strand kan den bilda en fin fond för vigseln. Då kan det vara roligt att förlägga festen på samma ställe. Ska ni ha festen i en trädgård kan ett partytält vara bra att spänn upp i trädgården ifall det regnar. Den svenska sommaren är underbar men med risk för regn. Ett partytält gör också festen väldigt mycket festligare. Dessutom kan det behövas solskydd även om det är soligt på festen. Ingen vill sitta och önska sig skugga när solen gassar på.

  DJ eller band?

  Ska ni ha DJ till dansen, eller kan ni hyra ett band som spelar älsklingslåtarna? Det finns fördelar med allt. En DJ väljer låtar som alla kan dansa till. En riktigt duktig DJ kan fånga upp vad gästerna kan tänka sig tycka om och ser vad gästerna helst dansar till för sorts musik. Ett band är mer personligt. Finns det bland gästerna människor som kan spela, är det roligt för brudparet med vänner som spelar på deras bröllop.

  Catering eller göra maten själva?

  Vill ni göra maten själva? Ska det blir trerättersmiddag, kräver det en mycket duktig kock. Annars kan en buffé vara lätt att göra. En catering kan göra både och. Lejar man bort maten, kan alla gäster koppla av och njuta av maten utan att behöva springa ut och in med rätterna och disken. Beställer du catering kan du alltid få provsmaka maten innan du bestämmer dig för det. Sedan kan det ju finnas riktiga stjärnkockar bland gästerna eller inom släkt och familj som kanske vill göra maten. Då blir middagen väldigt personlig. Då kan det vara bra att hyra in eller be bekanta och bekantas bekanta om serveringshjälp. Lycka till!

  Skötbord för två

  15 aug 2017

  Detta skötbord som kommer från Pyret & Snäckan är tillräckligt brett för att kunna sköta två små söta bebisar samtidigt. Skötytans mått mäter 85,4 x 77,8 cm vilket gör det utmärkt för två små bebisar att ligga samtidigt och få titta på sin förälder då de byter blöja eller kläder på dem. Passar utmärkt just för tvillingföräldrar. Det praktiska me detta skötbord är att efter att barnen vuxit ut blöjåldern kan skötbordet tas bort och användas som klädbyrå efteråt. Köp två, så har barnen varsitt. Det är praktiskt ha varsin byrå för kläder och andra tillhörigheter.

  Inspirerat av prinsessan Estelle av Sverige

  Detta skötbord kommer från möbelföretaget Troll. Serien heter ”Royal” eftersom den är inspirerad av prinsessan Estelle av Sverige. Den har en handmåladesilverkrona sitter på skåpdörren. Royal skötbyrå är en mycket praktisk möbel med många funktioner. Den har mycket förvaring i skåp och tre lådor. Det möjliggör för förvaring av till exempel blöjor, skötlappar, oljor och andra nödvändigheter som kan behövas den första tiden i barnets liv. D barnen har vuxit ur blöjåldern kan skötdelen på toppen enkelt tas bort och byrån får då nytt liv som förvaringsplats åt kläder och leksaker. Designen gör att byrån kommer passa in i barnrummet under många år. Byrån är tillverkad av massiv björk och är målad i giftfri, vattenbaserad färg.

  Mer egentid

  10 aug 2017

  Egentid, vilket laddat ord va? Särskilt om man är mamma... Det finns inget man längtar så desperat efter som just egentid när man har små barn och jag tror inte att det spelar någon roll om man är tvillingmamma eller mamma till ett, två eller fem barn. BArn, oavsett hur många de är, kräver ens fulla uppmärksamhet och det dränerar en på energi på ett sätt som saknar motstycke. Man älskar sina barn gränslöst mycket och gör allt för dem, men jag tror att om man kväver behovet av egentid - oavsett vad man väljer att fylla den med - så blir man i det långa loppet en mycket sämre mamma. Tålamodet tryter och lusten och engegamanget sinar. Det är sorgligt men sant. Få kvinnor är helt tillfredsställda med att bara vara med sina barn non-stop.

  Det blir lättare i takt med att barnen blir äldre, helt klart, och en liten vinst som tvillingmamma är ju att ens barn alltid har en lekkamrat, vilket nog på sikt gör det lite enklare även om de första åren kanske är mer krävande. Allt har nog sina för- och nackdelar.

  Egentid kan vara vad som helst:

  • Ett varmt, ostört bad
  • Tid på gymmet
  • En fika med en väninna
  • En sovstund
  • Att få städa och göra fint helt ostört
  • Gå en långpromenad

  Det kan vara vad som helst som låter en göra något utan att höra, se eller behöva tillfredsställa sina barns behov. Ofta är man en mycket gladare, piggare och mer engagerad efter bara någon timmes egentid. SÅ VIKTIGT!

  Sulky för tvillingar

  9 aug 2017

  Jag bara måste säga att den här sulkyn är guld värd. Det är nämligen en sulky för den joggande föräldern. Denna sulky är stabil, robust och framför allt är den byggd för tvillingar. Den går utan problem igenom vår dörröppning, kan styras med bara den ena handen och är lättare andra sulkyn. Det som är bra med den är att den är flexibel. Till exempel om den ena vill vara framåtvänd, så kan man bara byta läge. Om den ena vill ligga ner så kan den ena göra det. Man kan bädda ner barnen i egna sovpåsar och då kan man reglera hur högt eller lågt barnen ska ligga.

  Jogga med sovande barn

  Det som är bra med denna sulky är alltså att man kan jogga med den. Den är bekväm och kan styras med bara den ena handen ute i terrängen. Hjulen anpassar sig till underlaget. Dock måste jag säga att det är klart bättre att jogga på asfalt med den. I skogen sjunker vagnen ner för mycket för att klara det mjuka underlaget på en sågspånsbana. Den är lätt också. Aluminiet i vagnen gör den väldigt lätt utan att pruta på stabiliteten.

  Pyret och snäckan har allt för småbarn

  Pyret och snäckan, därifrån tvillingsulkyn kommer från, har allt för småbarn, som skötbord, barnrumsmöbler, babygym, små söta sovpöler med mera. Kika gärna in på pyretosnackan.se och bli inspirerad du med.

  Byta fönster rena rama nöjet

  8 aug 2017

  Byta fönster är rena rama nöjet då man inte behöver lyfta ett finger för att få det gjort. Det är rätta säsongen just om man ska byta fönster, eftersom sommaren är så torr. Och vi brukar ändå sova med öppet fönster, så att så länge det är så varmt som det är nu, gör det inget att vi inga fönster har.

  Vi byter till underhållsfria fönster

  Det är för att få underhållsfria fönster som är skälet till att vi byter ut alla gamla fönster. Har du någon gång renoverat dina fönster? Då vet du hur mycket jobb det är att renovera dem. Först ska det skrapas och bytas ut delar på fönstret. Sedan måla och måla, ja du vet. Med nya underhållsfria fönster slipper vi det. Och det ser vi så mycket fram emot.

  Snygga fönster från Westcoast Windows

  Vi har hittat världens bästa fönstertillverkare i Trollhättan, som har olika sorters fönster, moderna, antika och klassiska. Det är bra då man bör välja fönster efter det hus man bor i. Ibland ser man förfulade fönster då ägarna har satt in fönster i gamla hus, där det inte alls passar. Jag tycker man måste välja don efter person, det vill säga fönster utifrån det hus och generation som huset är byggt i.

  Fönster som ljuddämpare

  Fönster kan också anpassas efter den funktion man önskar. Bland annat har vi skaffat fönster som är ljuddämpande. Det är viktigt för oss då vi bor nära en landsväg och det dånar mycket därifrån. Så vi hoppas att vi ska bli nöjda då det är klart!

  Klä lika?

  18 jul 2017

  En fråga man ofta har en mycket stark och orubblig åsikt i som tvillingmamma, och ibland vad det verkar också som icke-tvillingmamma, är huruvida man ska/kan klä sina små i likadana outfits. Vissa älskar det, andra hatar det och en tredje grupp kör någon variant där de kanske bär samma klädesmodell fast i olika färger. 

  Själv tillhör jag gruppen som INTE förespråka likadana outfits - barnen är ju så himla lika ändå! Varför göra dem till kopior medvetet? De är ju faktiskt två skilda individer och jag tycker inte att samma klädsel på två barn är det minsta gulligt. Fram för individualism!

  Dubbelt kul med barnkalas!

  16 jul 2017

  Har man tvillingar blir ju allting dubbelt upp. En bra sak är att man inte behöver ha två olika kalas när det dags för födelsedagsfirande. Istället blir det dubbelt så roligt då man väl ställer till med fest! Födelsedagar är alltid roligt att fira och värt det, framför allt. Alla tillfällen som livet ger att fira, tycker jag är väl värt. I och för sig kan man ju fira en vanlig tisdag, bara för att, men ett födelsedagsbarn eller två är lite speciellt.

  Spetsa till kalaset med ett tema

  Att arrangera en maskerad till födelsedagen är alltid populärt. Skriv då på inbjudan vad som gäller. Väljer man att ha festen på Junibacken, är maskeradtemat ganska givet. Är det inte givet kan man låta barnen välja tema. På maskeradkammaren.se kan du få inspiration på teman. De varierar nämligen väldigt mycket i olika åldrar. För tjejer brukar det vara poppis med Frost-tema, eller ett Disney-tema eller ett häxtema. Killarna brukar gilla cowboy-tema, polis- och tjuv-tema. Dessa teman kan varieras i det oändliga, bara fantasin som sätter de välkända gränserna. Huvudsaken att barnen gillar det.

  Gör festen festlig med temat

  Min erfarenhet att barnen älskar att klä ut sig. Har man till exempel ett pirat-tema har man till exempel en skattjakt. Det älskar barnen, framför allt att få vara utomhus och leta efter skatten (som är en godispåse var till barnen). Samma skattjakt passar bra till tjuv- och polis-temat med en tjuvgömma. Annars är fiskedamm väldigt omtyckt. Fortsätt med temat när det gäller tallrikar, glas och dukar. Varför inte en väggdekoration som förstärker temat? Finns väldigt många fina på kalashuset.se. Där kan man ha just Frost-tema i ballonger och väggdekorationer och saker som hänger över kalasbordet, som ballonger. Man kan verkligen dränka barnkalaset i temat. Kul och något som barnen kommer att komma ihåg länge efter. Glöm inte att ange tid, plats och temat på inbjudningarna!

  Om tvillingar

  14 jul 2017

  Som tvilingmamma ser man på nära håll det oerhörda - magiska! - band som finns mellan barnen som vuxit nära varandra sedan start. Det är verkligen något speciellt med att vara tvilling och att se videoklipp som det jag delar med mig av här idag bkräftar bara det man redan vet. Jag kan nästan önska att alla barn fick ha en tvilling...

  ← Äldre inlägg

  Nyheter4.com ? } ?>

  Varning - Flera varianter på bluffmejl som ser ut att komma från PostNord
  PostNord vill varna för falska e-postmeddelanden, så kallade ”phishingmail”, där bedragare utger sig för att vara PostNord AB.
  Betala för ett paket som inte kommit fram.
                                            Så står det i ett bluffmejl som ser ut att komma från Postnord.

  Hur bluffmejlen ser ut varierar. Rubriken på mejlet kan till exempel vara "Spåra pall", "Kuriren Har Inte levererat Paketet" eller "Du har lösta paket". Mejlet fortsätter oftast med: "Courier kunde inte leverera det här paketet till dig." Men det falska mejlet finns alltså i flera olika varianter.
   
  Det är inte PostNord som har skickat mejlet. Radera det utan att klicka på någon länk eller göra något annat som du uppmanas till i mejlet. Försök inte spåra paketet enligt instruktionerna.
   
  Så länge du inte klickar på något i mejlet riskerar du mest troligt inte att få några negativa konsekvenser av meddelandet.
   
  PostNord är inte avsändare av dessa mejl och kan tyvärr inte göra något åt att de skickas ut av bedragare. Vi kan bara vädja till dig att inte göra något annat än att slänga meddelandet så fort du fått det, skriver PostNord på sin hemsida.

  Exempel flera exempel på hur bluffmejlet kan se ut:

  Samlad insats mot brottsaktiva i hela landet
  Polisen har gjort tillslag på flera platser i landet mot personer som begår ett stort antal brott. 29 personer misstänka för drygt 600 brott togs till förhör. Fem är fortsatt frihetsberövade.

  Insatsen riktas mot de individer som för närvarande är misstänkta för många brott i Sverige. Med en samordnad hantering och planering mellan polisregionerna och åklagare, kan de misstänkta gärningspersonerna hämtas in till förhör och utredningarna färdigställas snabbare. Det gör att outredda ärenden minskar och fler brottsoffer får sina brott uppklarade.
   
  − Syftet med insatsen är att utreda och lagföra flera av de mest brottsaktiva individerna samtidigt, med målsättningen att förhindra och förebygga fortsatt brottslighet, säger Christer Nilsson, nationell insatschef, på polisens nationella operativa avdelning, Noa.
  Polisen har tagit fram ett nytt it-stöd som gör det lättare att se om en person är misstänkt för brott i flera regioner, polisområden eller lokalpolisområden, något som inte varit möjligt tidigare. Arbetssättet kommer nu att användas kontinuerligt.
  − Med det nya it-stödet kan vi samordna alla öppna misstankar som riktas mot en individ och redovisa det till åklagare vid ett tillfälle. Det spar tid och ger ett bättre utredningsresultat, säger Christer Nilsson.
  Det handlar om brott som är så kallade vardagsbrott eller mängdbrott, med relativt lågt straffvärde, så som skadegörelse, stölder, våldsbrott, bedrägerier, snatterier, olaga hot, trafikbrott och narkotikabrott
  Brottsaktiv är en individ som har tre eller flera öppna brottsmisstankar.

  Så får polisen stoppa bilar
  Spikmatta, förföljande eller prejning. Polisen har uppdaterat reglerna för vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon, och när de får användas.

  De tekniska hjälpmedel polisen kan använda för att stoppa bilar är spikmatta, fordonsnät eller fasta hinder. Dessutom finns metoder som att följa efter ett flyende fordon, att stänga in det under färd med hjälp av polisbilar eller att preja det.

  Då ska förföljandet avbrytas
  När en insats med förföljande börjar eller stängning eller prejning planeras ska det rapporteras till vakthavande befäl. Kan insatsen inte rapporteras inom vad som kan räknas som tillfällig fördröjning ska den avbrytas. Samma sak gäller om olycksrisken bedöms bli för stor, till exempel på grund av väglaget eller omgivande trafik. Även då ska förföljandet avbrytas.

  Varning för spikmatta
  Om en spikmatta ska användas för att stoppa ett fordon ska det göras på en plats som gör riskerna för mötande och omgivande trafik så små som möjligt. Föraren som ska stoppas med hjälp av spikmatta ska i normalfallet ges möjlighet att själv stoppa fordonet och det ska då finnas tydliga varningar både före hindret i färdriktningen och i motsatt färdriktning.

  Föraren ska ges möjlighet att stoppa fordonet själv
  Fasta hinder får bara användas om det är synnerligen angeläget att stoppa fordonet och andra metoder inte kan användas. Precis som med spikmattan ska föraren som ska stoppas ges möjlighet att stoppa fordonet själv. Det ska också vara möjligt att upptäcka hindret i tillräckligt god tid för att hinna stanna och det ska finnas varningar med skyltar och polisbilar med påslagna blåljus. Fasta hinder innebär livsfara för den som ska stoppas. Skäl som ändå kan motivera att fasta hinder används är om det utgör en konkret fara för andra människors liv eller hälsa om fordonet inte stoppas och föraren grips.

  Detta gäller för tvåhjuliga fordon
  För tvåhjuliga fordon och motorfordon som saknar skyddande kaross gäller att de bara får förföljas om det finns väldigt starka, synnerliga, skäl. Som synnerliga skäl räknas om den som förföljs har begått eller är på väg att begå ett grovt brott. Det är också synnerliga skäl om personen eller personerna på annat sätt visat sig vara särskilt farliga för andra människors liv och hälsa. Spikmatta får inte användas mot de här typerna av fordon.

  Tre ton pepparkakor äts i Sverige under julen 
  Vi svenskar älskar verkligen våra pepparkakor och varje säsong köper vi nästan åtta miljoner förpackningar. Just till första och andra advent är pepparkakan extra populär.

  När mörkret lägger sig över Sverige och julen närmar sig, då börjar årets pepparkakssäsong. Varje år köper vi svenskar nästan åtta miljoner pepparkaksförpackningar och mest pepparkakor köper vi till första och andra advent. Tradition är viktigt och det är de traditionellt smaksatta pepparkakorna vi allra helst köper. I Göteborgs Kex bageri i Kungälv har det bakats pepparkakor ända från starten 1888 och alla pepparkakor är bakade utan palmolja.

  -Pepparkakssäsongen sträcker sig från början av november till sista december. Vi ser att våra konsumenter köper allra mest pepparkakor till första och andra advent. I Sverige äter vi nästan tre ton pepparkakor, så vi är många som blir extra snälla under julen, säger Jenni Karlsson, Kategorichef på Göteborgs Kex.

  Fakta om Göteborgs Kex pepparkakor:
  Alla pepparkakor från Göteborgs Kex bakas utan palmolja.
  Pepparkakor har bakats i Kungälv sedan starten 1888.
  1971 lanserades Kung Oscar pepparkakor, ett namn som godkändes av Riksmarsalksämbetet då kakorna ansågs vara ”kungligt goda”.
  ”Att folk inte söker för andfåddhet beror oftast på att man förknippar sina symptom med en naturlig del av åldrandet. Men märker man att man blir mer andfådd vid ansträngning bör man söka medicinsk hjälp”, säger han i ett pressmeddelande.

  Viltolyckorna fler än någonsin
  2016 kommer att bli det mörkaste viltolycksåret någonsin uppmätt – årets siffror innebär att det varje dag sker drygt 137 sådana olyckor på svenska vägar, rapporterar Ekot.

  Redan i november i år hade 48 700 olyckor rapporterats in till polisen, vilket är 300 fler än det totala antalet under förra året.
  - Ökningen har varit större än vad vi har kunnat förvänta oss, så vi kommer att se en högre och växande samhällskostnad för viltolyckorna, säger Andreas Seiler, forskare i viltekologi på Statens Lantbruksuniversitetet (SLU), till radion.

  En kommande rapport från SLU visar att kostnaderna för bland annat polisinsatser, person- och fordonsskador i samband med viltolyckor kostade samhället i snitt 2,6 miljarder kronor per år under perioden 2003–2012. / TT

  De tävlar i Melodifestivalen 2017
  För en stund sen presenterades vilka artister som ska vara med i melodifestivalen nästa år.

  Anton Hård af Segerstad från Vänersborg är låtskrivare till två bidrag – I Don't Give A med Lisa Ajax och Statements med Loreen.

  4/2 Göteborg, Scandinavium
  11/2 Malmö, Malmö arena
  18/2 Växjö, Vida arena
  25/2 Skellefteå, Skellefteå kraft arena

  Andra chansen:
  4/3 Linköping, Saab arena

  Final:
  11/3 Stockholm, Friends arena

  Deltävling ett, Göteborg, 4/2:
  Adriana med "Amare". 
  Boris Réne med "Her kiss".
  Nano med "Hold on". 
  Charlotte Perelli med "Mitt liv". 
  Dinah Nah med "One more night".
  Det vet du med "Road Trip". 
  Ace Wilder med "Wild child".
   
  Deltävling två, Malmö, 11/2:
  Mariette med med "A million years".
  Benjamin Ingrosso med "Good Loovin'".
  Hearts align med "Dismissed". 
  Roger Pontare med "Himmel och hav". 
  Lisa Ajax med "I don´t giva a".
  Etzia med "Up". 
  Allyawan med "Vart haru varit". 
   
  Deltävling tre, Växjö, 18/2.
  Ove Thörnqvist med "Boogieman blues".
  Bella och Filippa med "Crucified". 
  The Foo Conspiracy med "Gotta Thing". 
  Jasmine Kara med "Gravity".
  Robin Bengtsson med "I can´t go on".
  Anton Hagman med "Kiss you good bye". 
  Krista Siegfrid med "Snurra min jord". 

  Deltävling fyra, Skellefteå, 25/2.
  Wictoria med ”As i lay me down”.
  Led Gordons med “Bound to fall”.
  Sara Varga och Juha Mulari med “Du får inte ändra på mig”.
  Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia med ”En värld full av strider”.
  Axel Schylström med ”När ingen ser”.
  Alice Svensson med ”Running with Lions”.
  Loreen med ”Statements”.
   

  Sara Jonasson har omkommit i en tragisk olycka
  Svenska Danssportförbundet nåddes i lördags av beskedet att Sara Jonasson, landslagsdansare och SM-vinnare i Rock'n'roll, omkommit i en tragisk viltolycka på sin fritid. Även landslagsdansaren Pontus Spelmans skadades lindrigt vid olyckan.
  Sara Jonassons död innebär en stor förlust och djup sorg för de närmsta och våra tankar och vårt stöd går först och främst till er. Flera representanter från förbundet tillsammans med dansare och tränare var samlade på Bosön under helgens elitläger. Många inom danssporten, både alla som var på plats på Bosön och övriga runt om i landet, har berörts av det som skett. 
  - Att kunna förstå, ta in och att sätta ord på känslorna är oerhört svårt när något så fruktansvärt tragiskt händer. Svenska Danssportförbundet kommer att göra allt vi kan för att stötta alla berörda i denna svåra stund, säger Lena Arvidsson, ordförande i Svenska Danssportförbundets styrelse i en pressrelease på måndagen.

  Tips på hur julgranen inte skall släppa barren
  Det bästa tipset för att få granen att stå länge är att innan du sätter den i granfoten, så ska du såga ett nytt snitt och bara ha i vatten och aldrig låta den stå torr för då börjar den att barra.
  Det räcker med att granen står utan vatten i en timme innomhus för att porerna ska dra ihop sig, då drar den inte i sig så mycket vatten efter detta och börjar tappa barren.  

  Du kan ta av toppen eller grenar hur som helst utan att det påverkar julgranen. 
  Det finns en del myter kring granar. Bland annat sägs det att en sockerbit i vattnet ska motverka barrning.
  Spara denna till kaffet i stället, för i julgranens vatten gör den ingen nytta

  Ändrade regler för slutbetyg
  Har du läst på gymnasiet eller komvux med betygsskalan IG, G, VG eller MVG men saknar ett slutbetyg? Du kan läsa upp resterande kurser på komvux inom ramen av det gamla betygssystemet till och med den 1 juli 2020.
  Regeringen fattat ett nytt beslut som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

  Nu skall det gå fortare att komma fram till polisen
  Målet är att besvara samtal som kommer in till 114 14 inom tre minuter, men trots att de inte har nått dit har det förbättrats rejält.
  Den tidigare långa väntetiden på en halvtimmes väntetid har nu minskat till i snitt åtta minuter.
  När det var som värst var snittet en halvtimmes väntetid för de som ringde för att anmäla ett brott eller tipsa polisen på 114 14. Nu kommer man fram betydligt snabbare. Nu ligger man på åtta minuter om vi tittar på rikssnittet.

  Även om polisen ännu inte har nått målet att besvara de flesta samtal till 114 14 inom tre minuter så har siffrorna alltså förbättrats rejält. När det var som sämst under året låg snittväntetiderna på mellan 20-30 minuter och då kunde en del få vänta i över en timme på att komma fram.
  Anledningen till de långa telefonköerna under året, var att operatörerna som svarar i telefon har varit på utbildning för att att klara av fler arbetsuppgifter efter omställningen av polisens kontaktcenter. Omställningen var till stora delar klar i början av november och innebär bland annat fler operatörer och regionala telefonköer.

  De som ringer hamnar hos ett kontaktcenter placerat i den polisregion de ringer från. Tidigare var det en gemensam nationell telefonkö. Det här har lett till kortare väntetider i princip över hela landet.
  Ytterligare en viktig del i omställningen av polisens kontaktcenter är att operatörerna nu även ställer inledande förhörsfrågor, säkrar bevis och vittnesmål när någon ringer in för att anmäla ett brott.

  Det här ska leda till mindre jobb för de hårt belastade lokalpolisområdena ute i landet där tusentals anmälda brott ligger på hög i väntan på utredning.

  Massivt missnöje med telefonförsäljning
  Konsumenterna fortsätter att visa stort missnöje med telefonförsäljning. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket. Undersökningen förstärker behovet av förändrad lagstiftning med skriftligt godkännande för avtal som ingås på telefon.

  Konsumentproblem kopplade till telefonförsäljning har varit en följetong i många år. Försäljningsmetoden har länge varit den enskilda fråga som orsakat flest anmälningar till Konsumentverket och frågor till vår upplysningstjänst Hallå konsument. Många personer hamnar i avtal de inte vill ha efter att ha blivit kontaktade på telefon.

  För tre år sedan genomförde Konsumentverket en stor undersökning bland konsumenter för att få veta deras inställning till telefonförsäljning. Resultatet var tydligt. Nästan samtliga tillfrågade sa att de inte vill bli kontaktade via telefon av företag de inte redan är kund hos och majoriteten menade att det är lätt att bli vilseledd.

  Nu har Konsumentverket genomfört en ny undersökning med samma frågor för att se hur konsumenternas inställning har förändrats. Resultaten visar ännu en gång samma negativa bild.

  Endast en procent av konsumenterna är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte är kund.
  En majoritet (58 procent) upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare.
  Mer än var tionde konsument (11 procent) upplever att de har tackat nej till ett erbjudande över telefon men ändå fått en leverans
  Mätningen visar också att fler konsumenter än tidigare blir missnöjda med sina köp, fler ångrar sina köp och fler saknar förtroende för telefonförsäljare.

  – Problemen med telefonförsäljning är mycket mer än enskilda oseriösa företag, det är försäljningskanalen i sig. Många blir trängda när det ringer, det är svårt att förstå vad köpet innebär och vem säljaren företräder. Konsumenten hamnar i ett underläge mot säljaren, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och konsumentombudsman.

  Konsumentverket har tidigare fört fram att en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning skulle lösa många av problemen. En utredare la fram samma förslag till regeringen i maj 2015. Nu anser Konsumentverket att det är hög tid för politikerna att ta problemen på allvar.

  – Skriftlig bekräftelse skulle göra att färre konsumenter hamnar i avtal de inte vill ha. Inte minst skulle det hjälpa många svaga konsumentgrupper som äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Cecilia Tisell.

  Mjölkpriset till bönderna höjs igen
  Arla Foods höjer mjölkpriset som betalas till bönder med 18,7 öre den 1 december, skriver den bondeägda mejerikoncernen i ett pressmeddelande. Det är den fjärde höjningen av priset i år och Arla lovar ny höjning i januari. Under perioden september till november höjdes mjölkpriset med totalt 50,6 öre per liter.

  Decemberhöjningen innebär att priset för konventionell mjölk från svenska bönder, baserad på icke-GMO-foder, blir 311,1 öre per kilo. Prisnivån är den högsta sedan september 2014.
  "De europeiska marknaderna fortsätter att stärkas till följd av den minskade mjölkproduktionen och vi får även positiva signaler från våra internationella marknader.
  Utsikterna för de kommande månaderna är fortsatt positiv och därför kommer det en liknande höjning i januari", säger Natalie Knight, Arla Foods finansdirektör, i pressmeddelandet.

  Skyddsnivå 2 för fågelinfluensa
  Jordbruksverket har höjt skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 2 i hela landet. Kortfattat innebär det att du ska hålla fjäderfä och hägnat fjädervilt inomhus.

  Vad innebär skyddsnivåerna?
  För närvarande gäller nivå 2 för hela Sverige. Nivån innebär att du ska ha dina fjäderfän inomhus, om det inte är möjligt ska de vara inhägnade utomhus. Du ska ha byggt hägnet så att fåglarna inte kan ta sig ut. Foder och vatten ska stå under tak eller under ett skydd utomhus. Det är viktigt att du som djurhållare har en utökad övervakning av hälsoläget för att du tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

  Allmänna hygienregler
  Endast de som sköter tamfåglarna bör ha tillträde till djurutrymmena
  Håll rent runt hus och inhägnader
  Var noga med rutinerna vid hygiengränserna
  Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna
  Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar
  Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt gör. Om risken för fågelinfluensa ökar kan en högre skyddsnivå införas med kort varsel. Det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

  Förklaring av viktiga begrepp:
  Fjäderfä - alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött eller konsumtionsägg, eller för annan produktion.
  Hägnat fjädervilt - vilda fåglar som hålls i fångenskap för utsättning eller uppfödning.
  Annan fågel i fångenskap - alla fåglar som hålls i fångenskap av annat skäl än produktion, som uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller hobbyverksamhet.

  Regler som gäller alla fåglar oavsett skyddsnivå:
  Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas åtskilda om de hålls på samma anläggning.
  Vilda fåglar som tillfälligt hålls på en anläggning ska hållas åtskilda från fjäderfä och andra fåglar.
  Djurhållaren ska upprätthålla goda skötselrutiner och förebyggande smittskyddsåtgärder för att minska risken för att fågelinfluensa kommer in i anläggningen.

  Regler som gäller alla fjäderfä oavsett skyddsnivå:
  Fjäderfä får bara ges dricksvatten som kommer från borrad eller grävd brunn eller annat vatten som är godkänt som livsmedel.
  Andfåglar, som ankor, gäss och änder ska hållas åtskilda från övriga fjäderfä på en anläggning, eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria överförare av virus.

  Skyddsnivå 1
  Följande regler gäller för skyddsnivå 1:
  Fjäderfä får gå utomhus i inhägnad. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  Hägnat fjädervilt får hållas utomhus i inhägnader, men under perioden oktober till maj måste inhägnaden, där andfåglar hålls vara övertäckt med nät. Vilda änder får inte tas in.
  Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får gå ute helt fritt. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda and- och vadarfåglar.

  Skyddsnivå 2
  Följande regler gäller för skyddsnivå 2:
  Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska ockås föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
  Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

  Skyddsnivå 3
  Följande regler gäller för skyddsnivå 3:
  Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, ska ankor, gäss, och strutsfåglar hållas instängda så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfä eller fåglar i fångenskap på andra anläggningar. Det är oerhört viktigt att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom krävs övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten måste vara skyddade från vilda fåglar.
  Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, ska de hållas instängda så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfä eller fåglar i fångenskap på andra anläggningar. Åter igen - det är oerhört viktigt att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Hälsoläget ska övervakas för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Utsättning av hägnat fjädervilt i naturen är inte tillåtet. Hygienkraven skärps om det finns annat fjädervilt på samma anläggning. Detta innebär att djurhållaren ska tvätta händerna och byta skor innan denne går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
  Andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. Om detta inte går eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande ska fåglarna hållas instängda så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfä eller fåglar i fångenskap på andra anläggningar. Åter igen - det är oerhört viktigt att djurhållaren vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Hälsoläget ska övervakas för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten måste vara skyddade från vilda fåglar.
  Vaccinerade djurparksfåglar ska vara inhägnade och foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd ute. Om det måste ha tillgång till badvatten ska det vara skyddat från förorening av vilda fåglar.
  Förbud mot utställningar och tävlingar.

  Ny märkningsguide förklarar märkningar på produkter och tjänster
  För att kunna orientera rätt i djungeln av miljö- och hållbarhetsmärkningar på till exempel livsmedel och kläder lanserar nu Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument en oberoende märkningsguide.

  Det är mycket att hålla reda på om man strävar efter att konsumera med mindre miljöpåverkan.  Ett sätt kan vara att välja produkter med miljö- och hållbarhetsmärkningar. I butikerna finns det en uppsjö av olika typer av märkningar för livsmedel, tvättmedel, kläder och så vidare. Många ställer sig frågande till vad de egentligen betyder och vilken organisation som står bakom.
  För att kunna tillgodose det behovet och för att kunna sortera bland märkningar lanserar nu Hallå konsument en guide.

  Enkelt att använda guiden i mobilen
  – Märkningsguiden är mobilanpassad och det är för att du ska kunna använda den när du är och handlar. Står du till exempel vid chokladhyllan kan du med hjälp av guiden söka ut vilka märkningar som finns för choklad och vad de står för, säger Katarina Järverup Frisk, vid Hallå konsument.

  I dagsläget finns 20 miljö- och hållbarhetsmärkningar i guiden med inriktning på livsmedel, textilier, möbler med mera. Planen är att utöka guiden med märkningar även för till exempel energismarta val och varningsmärkningar för kemikalier.

  Guiden godkänner och rekommenderar inte
  Märkningsguiden ger en kort förklaring om vad olika märken betyder och länkar vidare till den organisation som står bakom märkningen. Guiden värderar inte märkena och de märken som finns i guiden innebär inte något godkännande eller rekommendation från Konsumentverket.
  Märkningsguiden finns på Hallå konsument >>>

  Shoppingsugna hundägare oroliga för att hunden ska bli stulen
  Tre av fyra hundägare lämnar inte hunden kopplad utanför butiken medan de handlar. De flesta oroar sig för att hunden kan bli stulen. Kvinnliga hundägare är mer oroliga än män. Det visar en ny undersökning.

  Att gå förbi snabbköpet och handla något under en promenad med hunden är för majoriteten hundägare inget alternativ. I en undersökning från If svarar tre av fyra hundägare att de inte lämnar sin hund utan uppsyn utanför matbutiken, skolan eller annan plats.

  – Det förekommer ju tyvärr att hundar stjäls utanför affärer. Det är inte ovanligt att en valp kostar 10-20 000 att köpa, och då är det lätt att anta att hundar stjäls för att säljas vidare, eller användas i andra syften, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

  Av dem som ändå valde att lämna hunden för att uträtta ett ärende var sex av tio rädda för att hunden skulle bli stulen medan den var lämnad utan uppsikt.

  Fler kvinnor än män oroar sig – 67 procent av mattarna och 51 procent av hussarna. Samtidigt är det också något mer utbrett bland män än kvinnor att binda hunden utomhus. Störst är oron bland yngre hundägare under 30 år, trots att denna åldersgrupp är de som oftast lämnar hunden kopplad.

  En tidigare undersökning visar att hälften av alla hundägare dagtid lämnar hunden hos någon annan eller anlitar en person som tar med hunden ut på promenader. Den som låter hunden tas omhand av en hundvakt bör göra upp om förhållningssätt vid överlämningen.
  – Det är viktigt att personen som ska gå ut och gå med hunden vet om vad man känner är okej och inte, säger Caroline Uliana.

  Så kan du skydda din hund mot stöld
  ID-märkning med microchip. Ofta är valpen märkt när du köper den. Om inte kan det göras av veterinär. Varje chip har ett unikt id-nummer inprogrammerat och det är det numret som registreras i ägarregistret. För att kunna se id-numret på ett microchipmärkt djur, krävs en särskild avläsare. Avläsare finns hos polisen, hos veterinärer, djurhem samt på de flesta brukshundklubbar.

  Registrera hunden på DjurID.se. Då är den sökbar via EuroPetNet och kan den identifieras även utanför Sveriges gränser.
  Om din hund blir stulen är det bra att, förutom polisanmälan även använda sociala medier som Facebook för att göra en efterlysning.
  På Faceboook finns också Missing Dog, en organisation där människor samlas i grupp och letar bortsprungna eller stulna hundar. Flera lokalföreningar finns runt om i landet.

  Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av If. Under perioden 12-27 april 2016 har sammanlagt 3 425 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år varav 823 hundägare.

  Tio miljoner svenska kontons lösenord ute på nätet
  Cirka tio miljoner svenska konton med lösenord ligger ute på nätet – tillgängliga för alla att ladda ner. Med hjälp av en före detta superhackare har SVT Dold hittat miljontals konton och lösenord som läckt ut.
  – Det är väldigt enkelt och det gäller bara att veta ungefär vilka hemsidor man ska kolla på. Vissa är väldigt publika och vissa behöver du vara registrerad på för att få tillgång till, men det är absolut inte svårt. Vissa databaser säljs om de är extra känsliga eller värdefulla, men många delas bara, säger Dan Egerstad, tidigare kallad superhackare som i dag jobbar med IT-säkerhet.
  SVT Dold har lyckats skrapa ihop miljontals med svenska konton och lösenord som läckt på nätet. Uppgifterna finns på olika forum på nätet där hackare delar med sig av vad de kommit över när en hemsida hackats. Här finns uppgifter om användarnamn, mejl och lösenord från stora läckor som bland annat LinkedIn, Dropbox, Yahoo och nu senast Biljettnu, men även mindre svenska filmsajter, livsstilssajter, träningssajter och spelsajter för att nämna några. Vissa läckor är nyare än andra.

  Bland alla konton finns till exempel journalister från samtliga stora medier, riksdagsledamöter, personal på hovet, studenter, FRA, poliser och personal på Dramaten för att nämna några.
  Uppgifter som hackare sedan kan använda för att försöka ta sig in på andras konton.
  – Det kan se häftigt ut när folk försöker knäcka lösenord hit och dit men oftast är det inte så avancerat, utan det är hämtat från nätet och utgår från att du använder samma på flera ställen, säger Dan Egerstad.

  Säg att du registrerat ett konto på till exempel en filmsajt, en dejtingsajt eller ett forum på nätet. Om den sidan hackas, läcker inte bara din mejladress, utan också ditt lösenord. Någon som vill komma åt dig tar ditt läckta lösenord och testar på din facebook-profil, dina mejlkonton, twitter eller andra konton du kan förväntas ha. Om du har samma lösenord där kommer hackaren att lyckas ta sig in. 

  – Man är ganska lat så man använder oftast den enklaste metoden. Och detta är den enklaste metoden att använda. Folk är den svaga länken och man har ofta samma lösenord på flera olika ställen. Det kan se häftigt ut när folk försöker knäcka lösenord hit och dit men oftast är det inte så avancerat, utan det är hämtat från nätet och utgår från att du använder samma på flera ställen, säger Dan Egerstad och fortsätter.
  – Jag ser var och varannan dag folk som fått sin mejl eller sitt facebook-konto, twitter eller Instagram hackat. Oftast så förstår inte användarna att det är för att de använder samma lösenord någon annanstans, och att det har läckt därifrån. Det är det största säkerhetshotet i dag och har varit det historiskt.

  Så skapar du säkrare lösenord
  Är du orolig för att dina lösenord ska läcka ut? Här är tre enkla steg mot ett säkert internetliv.
  1. Använd så ofta som möjligt unika lösenord, åtminstone på det du anser känsligt som till exempel din mejl, jobb, sociala medier. Lösenordshanterare är ett bra hjälpmedel för att ha starka unika lösenord överallt, så att du inte använder samma lösenord på två olika konton.
  2. Använd starka lösenord som innehåller små och stora bokstäver, siffror och specialtecken. Använd minst 10 tecken och aldrig ord som finns i ordlistan. Det går att skapa starka lösenord som är lätta att komma ihåg med personliga historier.
  ”Min katt Smulan har 3 matskålar för hon är ett matvrak på 10 kg". Alltså: "MkSh3mfhäemp10kg”
  3. Använd tvåstegsautentisering om det erbjuds, till exempel banken har en bankdosa. Många sajter med känslig information erbjuder i dag att du, för att logga in, måste ange ditt lösenord tillsammans med ett engångslösenord som skickas via SMS eller en app i telefonen. På så sätt kan du inte bli hackad på nätet om inte hackaren även har tillgång till din telefon.

  Framtidsfullmakter kan bli verklighet i Sverige
  En framtidsfullmakt är något som en vuxen person kan skapa som en säkerhet ifall till exempel ens hälsa går utför och man inte längre kan besluta vad som är bäst för en själv.
  I juli nästa år kan det bli aktuellt med så kallade framtidsfullmakter, om lagförslaget går igenom.
  Som anhöriga idag kan det vara svårt att hjälpa till med ekonomin, där ansvaret oftast hamnar på en god man.
  Sverige är det sista landet i Norden att införa Framtidfullmakt, berättar Jonas Bokstedt, jurist på överförmyndarnämnden i Göteborg.
  – På sikt tror jag det kommer betyda att vi får färre personer som kan behöva en god man eller för den delen en förvaltare. Framtidsfullmakt betyder ju att enskilda ges större möjligheter i dag att själva bestämma vem eller vilka som ska få företräda dem den dag då de själva inte kan, säger han.
  Även Jan Olsson, som är ordförande för Demensförbundet Göteborg, är positiv till lagförslaget.
  – Det betyder otroligt mycket för oss som anhöriga till exempelvis en demenssjuk person. Det skulle vara en fantastisk hjälp faktiskt. Säger han.

  Bedragare gripen - lurade svenskar på 250 miljoner
  En 34-årig polsk man har gripits och utlämnats till Sverige misstänkt för bedrägerier och dataintrång i Sverige, rapporterar TV4

  Nyheter. Totalt ska mannen ha lurat svenska användare på över en kvarts miljard kronor.
  Svensk polis har fått en 34-årig polsk man utlämnad misstänkt för bedrägerier och dataintrång i Sverige, rapporterar TV4 Nyheter.
  Mannen ska vara ledare för en kriminell grupp som lurat till sig över 250 miljoner kronor av svenska nätanvändare. Han greps i den polska staden Poznan efter en internationell efterlysning. 
  34-åringen ska nu förhöras i Sverige. Han misstänks vara en av de drivande i en av de största bedrägerihärvorna som svensk polis uträtt
  Källor till TV4 uppger att dataintrånget kan innebära risk för rikets säkerhet. Svensk polis ska vara belagd med yppandeförbud av åklagare och vill inte kommentera ärendet vidare. 

  Svenskarna väntas jobba längst i EU
  Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU.
  Undersökningen från EU:s statistikorgan Eurostat mäter hur länge en människa över 15 år under sin livstid väntas vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös. Snittet för hela unionen i fjol var 35,4 år – vilket innebär en ökning med 1,9 år jämfört med en motsvarande undersökning 2005.
  Resultatet för Sveriges del i fjol var 41,2 år – överlägset mest i EU före Nederländerna på andra platsen med 39,9 år, skriver tidningen Publikt.
  Och gapet från Sverige ner till Italien på sista plats är över 10 år i förväntad tillgänglighet. Siffran för italienarna var i fjol 30,7 år.
  Malta störst ökning
  I undersökningen 2005 var den förväntade tillgängligheten på arbetsmarknaden 38,9 år i Sverige – så ökningen på 10 år är alltså 2,3 år. Men den största ökningen – med 5,1 år – står Malta för, som i fjol hade 33,4 år förväntad tillgänglighet.
  Sett över hela EU förväntades männen i fjol vara tillgängliga i 37,9 år, medan siffran för kvinnorna var 32,8 år. Men från 2005 står kvinnorna för en större ökning än männen – 2,6 mot 1,2 år.

  DE SVENSKA SIFFRORNA OCH EU:S
  En människa över 15 år i EU förväntades i fjol under sin livstid vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös – i 35,4 år. Det är 1,9 år mer än 2005.
  I fjol väntades männen i EU vara tillgängliga i 37,9 år – 1,2 år mer än 2005. Kvinnorna väntades vara tillgängliga i 32,8 år – 2,6 år längre än 2005.
  I Sverige väntades en människa i fjol vara tillgänglig i 41,2 år – 2,3 år längre än 2005 och det längsta i hela EU.
  För de svenska männen förväntades 42,2 år – 2,1 år mer än 2005. För svenska kvinnor väntades 40,1 år – en ökning med 2,5 år från 2005.
  I Italien förväntades en människa i fjol vara tillgänglig i 30,7 år – 1,1 år längre än 2005 men det kortaste i hela EU.
  För de italienska männen förväntades 35,4 år – 0,2 år mer än 2005. För italienska kvinnor väntades 25,7 år – en ökning med 2,0 år från 2005 klart kortast i hela EU.
  Källa: Eurostat

  Var femte kör bil med för dålig syn
  Var femte bilförare, det motsvarande 1,3 miljoner svenskar som har så dålig synskärpa att de utgör en trafikfara, visar Synbesiktningen
  - Det är en direkt trafikfara hos många. Hade de gjort en ny synundersökning i dag så hade de inte fått körkort, säger Jessica Nickel på Synoptik
  Anders Gamberg på Bilprovningen delar bilden.
  - Vi har en tavla uppsatt där man kan kontrollera synen och en del kisar mot den och undrar vad som är godkänt, säger Anders Gamberg.
  Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen för att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. 1 882 bilförare svarade på frågor om syn och bilkörning i undersökningen.

  SJ-konduktörer varnar för fräcka väskbytare
  Konduktörerna på SJ:s tåg har börjat uppmana resenärer att hålla extra uppsikt på om deras väskor byts ut under färden.
  Det hela tros vara ett nytt tillvägagångsätt för tjuvar att byta ut en tom väska mot en passagerares.
  Händelserna har uppmärksammats på tåg från Stockholm, men man befarar att trenden sprider sig.
  Tjuvarna, som oftast reser utan biljett, hoppar på tåget för att sedan hoppa av vid nästa destination.
  Under tiden har passagerares väskor bytts ut. Det hela sker diskret och för passagerare som inte har tillräckligt god uppsyn på sina tillhörigheter, så märks inte bytet förrän det är försent.

  Men personal ombord har börjat bli mer uppmärksam på tillvägagångsättet. Misstänker konduktören ombord att tjuvar befinner sig på tåget så meddelas det till samtliga passagerare. Resenärerna uppmanas att ta en extra titt på att ingen annan tar deras väska, och upptäcks ett väskbyte tillkallas polis till nästa station.

  Jan Sjölund, säkerhetschef på SJ.
  – Det här är något nytt. Det kan vara en ny trend vi ser, säger Jan Sjölund, säkerhetschef på SJ.
  Vill inleda samarbete med polisen
  Men hur vanligt det är med just väskstölder, det vet SJ inte.
  – Vi känner inte till den totala omfattningen eftersom vi sällan får information om stölderna. De flesta upptäcker inte stölden omedelbart, utan polisanmäler det först när de ska kliva av.
  Men SJ vill få bättre kontroll på stölderna ombord. Därför har branschföreningen

  Tågoperatörerna nu efterfrågat en tätare samverkan med polisen.
  – Konkret handlar det om att vi tillsammans med polisen kan sammanställa hur vanliga stölderna är och var de främst förekommer längs med sträckorna. Om vi kan få ut statistik kan vi lättare informera våra passagerare, säger Jan Sjölund, säkerhetschef på SJ.

  ”Ställ inte väskan i närheten av någon utgång”
  Vad har du för tips till de som ska resa med tåg och inte vill bli av med sina tillhörigheter?
  – Har man något riktigt värdefullt med sig ska man bära det med sig och ha det vid sätet. Ställ inte väskan i närheten av någon utgång, säger Jan Sjölund.
  – Men överlag kan man som resenär känna sig trygg och säker med att åka tåg, säger Jan Sjölund.

  Varning för nätattacker i jul
  Under de kommande storhelgerna kommer nätets vandaler att slå till med nya stora överbelastningsattacker, varnar IT-jätten Akamai. Attackerna har blivit allt mer kraftfulla det senaste året.

  Nätattacker som stänger ner stora sajter och tjänster har blivit vanligare och mer uppmärksammade. Akamai varnar för en ny våg av stora attacker lagom till jul.
  Enligt David Jacoby, IT-säkerhetsexpert på Kaspersky Lab, finns det historiskt stöd för en sådan varning. Förra julen slogs bland annat de populära speltjänsterna Playstation Network och Xbox Live ut av överbelastningsattacker.
  Men de som ligger bakom attackerna behöver nödvändigtvis inte vara särskilt illasinnade, tror David Jacoby. I stället kan det helt enkelt handla om att vara uttråkad.

  - De som ligger bakom de här attackerna kanske är tonåringar som går i skolan, eller något äldre personer som har ett jobb men är lediga. Och är man ledig blir man lätt lite uttråkad och kan göra lite som man vill, säger han.

  I en rapport om säkerhetsläget på internet för årets tredje kvartal konstaterar Akamai att antalet distribuerade överbelastningsattacker (ddos) har ökat med över 70 procent jämfört med samma kvartal förra året. Samtidigt har attackerna blivit mer kraftfulla. Under det gångna kvartalet noterades den högsta bandbreddsanvändningen hittills i två separata attacker: 629 Gbps respektive 555 Gbps.
  629 gigabit per sekund motsvarar ungefär 31 000 personer som samtidigt tittar på en Netflix-film i den allra högsta HD-kvaliteten eller runt 250 000 Spotifylåtar i högsta kvalitet som streamas samtidigt.
  Förklaringen till den ökade kraften i attacken är enkel, menar David Jacoby.
  - Folk får snabbare och snabbare uppkoppling hela tiden. Tänk dig att prylar hos hundra personer blir hackade och de sitter alla på en gigatbitlina (uppkoppling med 1 Gbps i hastighet). Det är hundra gigabit per sekund, säger han.

  Boven i dramat heter uppkopplade datorer och prylar med dålig säkerhet och dåliga lösenord som kapas och samlas i så kallade botnät. När flera stora nättjänster med miljontals användare slutade att fungera förra månaden var det just ett botnät, Mirai, som slog till.
  - Det är uppbyggt av nätverksuppkopplade prylar. Alltså inte datorer utan webbkameror, nätverksdiskar, routrar och andra prylar, säger David Jacoby.
  - Om folk bytte standardlösenordet innan de kopplade upp sina prylar skulle Mirai inte ha funnits.

  Fakta: Så skyddar du dina prylar
  Elektroniktillverkarna gör det inte alltid enkelt att uppdatera uppkopplade prylar med säkrare programvara – och ofta tappar de intresset för att göra gamla produkter säkra när en ny modell har börjat tillverkas.
  Som användare kan du ändå med enkla medel skydda dina prylar från att bli kapade, enligt David Jacoby:
  - Byt standardlösenord på alla prylar, även i routern.
  - Koppla in alla prylar via routern, i stället för direkt mot internetanslutningen.

  Fakta: Överbelastningsattack
  En överbelastningsattack eller dos-attack (denial of service) innebär att ett eller flera datasystem attackeras med syfte att göra till exempel en webbplats otillgänglig.
  En ddos-attack (distributed denial of service) är en överbelastningsattack där man använder sig av flera datorer för att angripa målet. Genom att skicka en större mängd anrop mot samma mål ökar möjligheten att göra webbplatsen otillgänglig.
  Attackerna sker ofta via så kallade botnät, nätverk av datorer eller uppkopplade prylar som har kapats och fjärrstyrs med hjälp av virus eller andra program. Det sker då i bakgrunden utan att datorägaren märker det.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) / TT

  Arbetsförmedlingen varnar för falsk e-post
  Falska mejl som ser ut att vara skickade från Arbetsförmedlingen kan låsa din dator, varnar myndigheten på sin hemsida.
  I de mejl som skickas ut från den falska Arbetsförmedlingen står det att mottagaren är aktuell för en anställningsintervju eller ett jobb.

  För att få jobbet eller intervjun uppmanas mottagaren att klicka vidare på de länkar som finns i mejlet.
  Men enligt Arbetsförmedlingen kan enheten få ett virus om mottagaren klickar på länken, vilket leder till att den låser sig, oavsett om det är en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.

  ”Vi vill nu uppmana alla som får e-post som ser ut att vara från oss att kontrollera att avsändaradressen slutar på @arbetsformedlingen.se.” skriver Arbetsförmedlingen på sin hemsida. Om något annat står i fältet för avsändaradressen rekommenderar myndigheten mottagaren att slänga mejlet.

  Hur säkert är det att betala med ett blipp
  Konsumentverket har tittat närmare på en relativt ny företeelse: att betala med kort utan att behöva stoppa in eller dra det i kortläsaren.
  Istället håller man bara kortet mot läsaren och köpet genomförs.
  På lägre summor behöver konsumenten inte heller knappa in sin PIN-kod.

  De flesta större kortföretagen har börjat införa möjligheten på sina nya kort, men Sverige ligger ändå efter många andra länder i utvecklingen av så kallade kontaktlösa betalningar. I takt med att blippbetalningar blir vanligare kommer också antalet köp utan PIN-kod att öka.
  Inget tyder på ökade problem för konsument

  – En del konsumenter oroar sig för att tvingas stå för kostnaderna om någon kommer över kortet och lyckas genomföra en rad köp utan att behöva använda PIN-koden. Vi ser ännu inget som tyder på att den nya tekniken skulle leda till ökade problem, men däremot behöver banker och andra kortföretag bli tydligare i sin information till konsumenterna, säger Sara Wahlberg, jurist på Konsumentverket.

  Konsumentverket har inte granskat tekniken bakom blippbetalningar, utan fokuserat på bankernas och kortföretagens information till konsumenterna. Här finns utrymme för förbättringar, anser Sara Wahlberg.

  – Det bör tydligt framgå vilket ansvar konsumenten har för obehöriga köp utan PIN-kod. Det bör också gå att enkelt stänga av och slå på funktionen, ungefär på samma sätt som många banker har för internetköp eller köp utomlands, säger hon.
  Beloppsgränserna för kodfria köp varierar

  Det är också bra att känna till att beloppsgränsen för PIN-kodsfria köp kan variera från land till land. Hur mycket pengar man riskerar att förlora om kortet kommer i orätta händer är viktigt att veta.
  Bankerna har ett säkerhetssystem där kunden ibland måste slå PIN-koden, trots att beloppet är lågt. Hur frekvent den här kontrollen är vill företagen inte berätta av säkerhetsskäl.

  Kommuner skärper sin säkerhet
  Två av tre kommuner har skärpt säkerheten kring sina politiker under de senaste två åren. Men många säkerhetsansvariga upplever att åtgärderna görs i konflikt med politiker som vill värna öppenheten.
  Det framgår av Dagens Samhälles enkät.
   
  Andelen kommunhus som har någon form av spärr för inpassering har ökat kraftigt, visar undersökningen. Idag är det 84 procent som använder passerkort, tags eller registrering. För tio år sedan var mer än hälften av kommunhusen helt öppna.

  Från var femte kommun rapporteras om en ökad hotbild mot politiker på senare tid. Minskning noteras i stort sett ingenstans (knappt 1 procent), trots de omfattande diskussioner om förebyggande åtgärder som drogs i gång efter en statlig utredning för tio år sedan.

  – Vem vågar engagera sig politiskt när det blir så här? Det kommer att kännas allt svårare att ta tuffa beslut. Det handlar om påtagliga hot mot demokratin, säger Carin Berggren, kommunalråd (M) i Jönköping, som utsatts för en rad hot via mejl, sms och telefon.

  Samtidigt ser mer än var femte säkerhetschef spänningar mellan behovet av säkerhetsåtgärder och politikernas önskemål om tillgänglighet.

  Var femte svensk drabbad av nätbrott
  Var femte uppkopplad svensk utsattes förra året för någon form av nätbrott. De drabbade förlorade 2,6 miljarder kronor och fick i snitt lägga drygt 20 timmar på att ersätta stulna telefoner och åtgärda hackade konton.

  I sin årliga rapport ger datasäkerhetsföretaget Symantec 14 olika definitioner av vad de menar med nätbrott. Det är allt från stulna telefoner till hackade epost-konton och sociala nätverk till stulna kreditkort och kapade datorer.
  21.000 konsumenter över hela världen har intervjuats i undersökningen och för svensk del blir slutsatsen att 1,7 miljoner personer eller 20 procent av internetpopulationen drabbats de senaste 12 månaderna. Som jämförelse kan nämnas att 9,5 procent av befolkningen drabbades av så kallade egendomsbrott som inbrott och stölder förra året, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

  Lösenorden viktigast
  Mest utsatta för nättbrott är unga vuxna (18-34 år), småbarnsföräldrar och affärsresenärer. Enligt Ola Rehnberg, säkerhetsexpert på Symantec, hade säkerheten ökat märkbart om vi bättrade oss en på en enda punkt:
  – Våra lösenord är den enskilt viktigaste faktorn som gör oss sårbara. När vi använder dåliga lösenord eller samma lösenord på många ställen så blir vi utsatta, säger han till TT och rekommenderar alla att använda någon av de många lösenordsgeneratorer som är gratis på nätet.

  Trots att säkerheten på nätet diskuterats intensivt i många år är okunskapen fortfarande rätt stor. I Symantecs rapport kunde nära 4 av 10 inte identifiera ett nätfiskemejl, nästan lika många kunde inte med säkerhet avgöra om WiFi-nätverket de använder är säkert och 41 procent svarade att de använder säkra lösenord ”när det behövs”.
  Krav på tillverkarna

  67 procent av de tillfrågade var dock medvetna om att alla uppkopplade prylar (Internet of Things) innebär en ökad risk. Det aktualiserades för tre veckor sedan då 150.000 kapade, uppkopplade prylar avvändes i den hittills största överbelastningsattacken (DDoS) som drabbade bland andra Netflix, Twitter, Spotify, Reddit och många medier. Den som möjliggjorde attacken var att webkameror och alla andra uppkopplade prylar i hemmen var otillräckligt skyddade.
  – Det handlar om en mognadsfråga för branschen som levererar uppkopplade prylar. Många tillverkare ser inte till att säkerheten är god från början och det kommer de inte att göra förrän vi konsumenter säger ifrån, påpekar Ola Rehnberg.

  FAKTA: NÄTBROTT 2016
  I de 21 länder som undersökts av Symantec har 689 miljoner människor drabbats av nätbrott det senaste året. Kostnaden för brotten beräknas till 126 miljarder dollar eller 1 140 miljarder kronor.

  Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
  Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
  Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

  Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

  16-17 dicembre 2017
  Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
  13-14 gennaio 2018

  Winterello

  Presto online!

  Braccialetto

  Clicca qui!!

  Intrattenimento

  Clicca qui!

  Attrazioni

  Clicca qui

  Partner

  Supporter