Sling TV founding CEO Roger Lynch is Pandora’s new president and CEO | TechCrunch pandora butikk online

Sling TV founding CEO Roger Lynch is Pandora’s new president and CEO

Next Story

Security researcher Marcus Hutchins pleads not guilty, returns to Twitter

Pandora announced today it has appointed Roger Lynch as its new president and CEO.

Lynch was the founding CEO of Dish’s Sling TV previous to the move. He will also become a member of Pandora’s board of directors, along with Snap Inc.’s Michael Lynton.

Naveen Chopra was serving as Pandora’s interim CEO after Tim Westergren, Pandora’s former CEO, announced he was stepping down from all official positions.

Lynch’s new position comes just as Pandora has launched a rebranding effort to focus on conversion of free users to paying customers. The company started to see a climb this year in Q2 for its efforts, topping revenue targets and closing at 4.86 million total paid subscribers, sending shares up more than 7 percent in extended trading.

Pandora has seen a steady decline in the number of active users since 2014, when about 81.5 million people were actively using the service on a monthly basis. That number now stands at 76 million (compare that to Spotify’s 140 million active monthly users, 50 million of whom are paying customers).

The addition of Lynch and board inclusion of Lynton, who ran Sony Pictures before joining Snap, could signal Pandora is thinking about getting into video in the future.

Lynch will begin his new appointment on September 18, 2017.

*An earlier version of this article mistakenly mentioned Robert Lynch in the headline as the new CEO of Pandora. It is Roger Lynch. We regret the error.

Featured Image: Sling TV

Latest From TechCrunch

 • Doctolib raises another $42 million for its medical care scheduling service

  Doctolib raises another $42 million for its medical care scheduling service

  | Romain Dillet
 • Crunch Report | Founder David Karp Is Leaving Tumblr

  Crunch Report | Founder David Karp Is Leaving Tumblr

  | Khaled "Tito" Hamze
 • SoftBank makes offer for Uber shares at 30% discount

  SoftBank makes offer for Uber shares at 30% discount

  | Katie Roof
 • Pokémon GO gets a surprise new legendary: Ho-Oh

  Pokémon GO gets a surprise new legendary: Ho-Oh

  | Greg Kumparak
Comment moderation powered by BrandBastion

pandora butikk online

braccialetti di pandora
パンドラベッド
luoghi di pandora

Products

Swipe horizontally to scroll
MinTankesmie

Mangler logikk

Det er merkverdig og uforståelig at det gjelder helt forskjellige regler for åpenhet i rettssaker og benådningssaker. (dn.no 3.1.2006)'

Hvordan behandles søknader om benådning (Justis- og politidepartementet (JD) 31.10.2005)

Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

Benådning av forbrytere

Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18, § 19, § 20 første ledd, § 21, § 22, § 25 første ledd og § 26 første ledd
Dokument nr. 12:9 (2007–2008) - Dato: 22.09.2008
Bestemmelsen
"Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere, efterat Dom er falden. Forbryderen har Valget om han vil modtage Kongens Naade, eller underkaste sig den ham tildømte Straf.

I de Sager, som af Odelsthinget foranstaltes anlagte for Rigsretten, kan ingen anden Benaadning, end Fritagelse for idømt Livsstraf, finde Sted." (...)

Benådningsinstituttet er svært gammelt og stammer fra tiden med enevelde. Den tiden er forbi og instituttet bør kunne underlegges en viss demokratisk kontroll av Stortinget.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

"Grunnloven § 20 oppheves." (...)

- Hvordan behandles søknader om benådning

Hvordan behandles søknader om benådning
Justis- og politidepartementet (JD) 31.10.2005
Regler for fremgangsmåten når det gjelder søknad om benådning er gitt i påtaleinstruksen § 31-1.

Søknad om benådning sendes politiet. Det er det politikammer som tidligere har behandlet straffesaken som har ansvaret for å forberede benådningssøknaden.

Om mulig bør domfelte avhøres. Under avhøret skal det søkes klarlagt hva som er grunnlag for benådningssøknaden. Domfelte skal oppmuntres til å dokumentere grunnlaget for søknaden, som opplysninger om helse, økonomi (inntekts- og formuesforhold, sosiale stønader, trygdeytelser m.v.), samt arbeids- og familieforhold. Domfelte skal videre gjøres kjent med at slik dokumentasjon kan ha avgjørende betydning for søknadens utfall.

Helseopplysninger bør dokumenteres i form av legeattester utstedt av offentlig lege som ikke er domfeltes behandlende lege. Ved behov kan politiet be om at domfelte fremstilles for undersøkelse av politilegen, med sikte på å avklare om vedkommende er soningsdyktig eller ikke.

Søknaden oversendes deretter fra politiet til stats- eller riksadvokaten, som gir sin uttalelse. Vedkommende påtalemyndighet oversender så saken til Justis- og politidepartementet med sin innstilling. (...)

(Anm: § 31-1 - lovdata.no.)

- Odd Nerdrum. Ingen får vite grunnen til Odd Nerdrum-benådningen: - Underlagt taushetsplikt.

(Anm: Odd Nerdrum. Ingen får vite grunnen til Odd Nerdrum-benådningen: - Underlagt taushetsplikt
Justisminister Per-Willy Amundsen uttaler seg om Odd Nerdrum-benådningen. (dagbladet.no 9.10.2017).)

- Det kan ikke utelukkes at Odd Nerdrum ble benådet fordi han er Odd Nerdrum. (- Mandag fikk de følge av kunstneren Odd Nerdrum, som er funnet skyldig i grovt skattesvik og dømt til ett år og åtte måneders fengsel.)

(Anm: Det kan ikke utelukkes at Odd Nerdrum ble benådet fordi han er Odd Nerdrum | Andreas Slettholm. Å la nåde gå for rett kan være feil. De siste tre årene er totalt tolv kriminelle benådet. Mandag fikk de følge av kunstneren Odd Nerdrum, som er funnet skyldig i grovt skattesvik og dømt til ett år og åtte måneders fengsel. (…) Mulig forskjellsbehandling For den mulige forskjellsbehandlingen som kan oppstå med ubegrunnede avgjørelser, lukket saksbehandling og manglende rettspraksis eller klare kriterier, er et vesentlig ankepunkt mot benådningsordningen. I USA viste en stor undersøkelse i 2011 at hvite hadde fire ganger større sannsynlighet for å bli benådet enn svarte for de samme kriminelle forholdene. Om domfelte får folkevalgte til å hjelpe seg, har også stor effekt. Det illustrerer at benådningssystemet fort kan komme på kant med et helt sentralt prinsipp i rettstaten: Likhet for loven. (…) Flere problemer Eksempler fra USA belyser også øvrige problemer: Donald Trumps benådning av den mildt sagt omstridte sheriffen Joe Arpaio demonstrerer hvor urettferdig en slik uinnskrenket makt oppleves dersom skjønnet utøves feil. (…) Det er uansett lite logisk at Regjeringen, og ikke en sakkyndig nemnd eller domstol, benåder. At den utøvende makt overprøver den dømmendes avgjørelser, bryter med maktfordelingsprinsippet. (aftenposten.no 11.10.2017).)

- Kunstner Odd Nerdrum slipper å sone fengselsstraff for grovt skattesvik. (– Vi søkte om det. Kongen gir ikke begrunnelse, skriver Elden.) (– Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen.) (- Justisdepartementet skriver til DN at en opptelling viser at det er benådet kun fire personer hittil i år.)

(Anm: Odd Nerdrum slipper fengselsstraff. Kunstner Odd Nerdrum slipper å sone fengselsstraff for grovt skattesvik. Kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Justisdepartementet bekrefter at Nerdrum er benådet. – Odd Nerdrum ble benådet ved kongelig resolusjon 22. september, skriver han i en epost til DN. Fortsetter å male «som den frie sjel han er» Nå har regjeringen, ved Kongen i statsråd, omgjort denne beslutningen til Nerdrums fordel. – Vi er svært glade over Kongens vedtak. Departementet avslo søknaden i april 2016, og vår klage ble tatt til følge av Kongen i september i år. Alt er nå ferdig for Nerdrum når det gjelder skattesaken, og han fortsetter videre med maling som den frie sjel han er, skriver Nerdrums advokat, John Christian Elden i en tekstmelding til DN. – Hvorfor ble han benådet? – Vi søkte om det. Kongen gir ikke begrunnelse, skriver Elden. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ønsker heller ikke å kommentere hva som er bakgrunnen for benådningen. – Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, skriver han i en epost til DN, og legger til: – Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen. Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen. Justisdepartementet skriver til DN at en opptelling viser at det er benådet kun fire personer hittil i år. (dn.no 9.10.2017).)

(Anm: Offeret Nerdrum. PODCAST: Odd Nerdrum ble dømt for skattejusk fordi kunsten hans er sett ned på, sier kunstsosiolog Dag Solhjell. (morgenbladet.no 13.10.2017).)

- Begjæring om gjenopptakelse av straffesak

Begjæring om gjenopptakelse av straffesak
advokatonline.no (11.1.2011)
Dette er et skjema for begjæring om gjenopptakelse av rettskraftige straffesaker. Skjemaet skal sendes til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten. Dersom kommisjonen beslutter en sak gjenopptatt, skal saken henvises til ny behandling ved en annen domstol enn den som avsa gjeldende dom.

Gjenopptakelseskommisjonen er opprettet ved revisjon av straffeprosesslovens kap. 27. Lovendringen trådte i kraft fra 1. januar 2004. Det må dreie seg om en rettskraftig straffesak. Gjenopptakelseskommisjonen skal ikke behandle sivile saker.

For nærmere informasjon henvises det til www.gjenopptakelse.no (...)

Diverse lover og forskrifter

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

Forskrift om delegasjon av myndighet til Justisdep. etter Grunnlovens § 20 – søknader om benådning. (lovdata.no)

Lovdata - diverse lover og forskrifter ang. benådning (lovdata.no)

(Anm: Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) - LOV-1915-08-13-6 OPPHEVET.)

Diverse artikler

Mangler logikk
dn.no 3.1.2006
Det er merkverdig og uforståelig at det gjelder helt forskjellige regler for åpenhet i rettssaker og benådningssaker.

For folk flest handler dette om det samme – nemlig hvem som skal straffes hvor hardt for hva.

Landet trenger et benådningsinstitutt, men det kan ikke være basert på uskrevne regler og hemmelige premisser. Og det strider mot enhver fornuft og all rettferdighetssans at Justisdepartementet hemmeligholder hvem som benådes.

Sivilombudsmann Arne Fliflet kom igår med en uttalelse der han skriver at utfall av benådningssaker ikke kan unntas for offentlighet. Dagens Næringsliv klagde til ombudsmannen fordi Justisdepartementet nektet å gi opplysninger i en benådningssak avisen jobbet med i forbindelse med avdekking av kjøp og salg av legeerklæringer.

Ombudsmannen er enig med Dagens Næringsliv i at hverken utfall av benådningssaker eller søkerens advokat kan unntas for offentligheten med den begrunnelse at det er taushetsbelagte opplysninger. Derimot mener han at leger og psykologer som gir uttalelser i forbindelse med benådningssaker, kan unntas for offentlighet i forhold til dagens lovverk. (...)

Pressemelding
Nr.: 76 – 2005 - Dato: 03.11.2005
Priv. til red.
Pressemøte om helseerklæringssaken og benådningsinstituttet

Justisdepartementet går for tiden gjennom benådningssaker de siste årene. Siktemålet er å skaffe oversikt over hvilke saker som kan være berørt av Helsetilsynets tilsynssak og politietterforskningen av helsepersonell i forbindelse med helseerklæringssaken.

Justisminister Knut Storberget inviterer i denne forbindelse til møte med pressen.

På møtet vil justisministeren redegjøre for status i arbeidet og svare på spørsmål fra pressen. (...)

Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)
3 Hvem skal behandle begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker?
3.1 Gjeldende rett

Etter straffeprosessloven § 394 første ledd skal begjæringer om gjenopptakelse settes frem for og forutsetningsvis behandles av den domstolen som har avsagt den angrepne dommen. En tilsvarende regel gjelder for sivile saker, jf. tvistemålsloven § 409 første ledd. Unntak gjelder dersom den angrepne dommen er avsagt av Høyesterett. I slike tilfeller følger det av § 394 annet ledd at begjæringen skal settes frem for Høyesteretts kjæremålsutvalg. (...)

MinTankesmie.no 28.11.2017 - Uke 48
 • miljøstatus.no
 • healthmap.org
 • Global Handwashing Day
 • poodwaddle.com
 • unesco.org
 • worldmapper.org
 • bing.com - Maps
 • google.com - Maps
 • openbudgetindex.org
 • bbc.co.uk
 • princeton.edu

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

16-17 dicembre 2017
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
13-14 gennaio 2018

Winterello

Presto online!

Braccialetto

Clicca qui!!

Intrattenimento

Clicca qui!

Attrazioni

Clicca qui

Partner

Supporter