സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമൊപ്പം കണക്‌റ്റുചെയ്യുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനും Facebook സഹായിക്കുന്നു.
സൈനപ്പ്
ഇത് ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നും സൗജന്യമായിരിക്കും.
ഒരു പ്രസിദ്ധവ്യക്തിക്കോ ബാന്റിനോ വ്യാപാരത്തിനോ വേണ്ടി ഒരു പേജ് സൃഷ്‌ടിക്കുക.